ไม่สามารถจับคู่ลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้

  • นำลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ให้อยู่ห่างกันภายในระยะ 1 เมตร
  • การใช้งานฟังก์ชั่นเพิ่มลำโพง ให้จับคู่กับลำโพงที่ไฟแสดง (BLUETOOTH) กะพริบเป็นสีขาว
  • หากไฟแสดง (BLUETOOTH) ไม่กะพริบเร็วขึ้นเป็นสีขาว ให้กดปุ่ม (BLUETOOTH) PAIRING ค้างไว้จนกว่าท่านจะได้ยินเสียงสัญญาณ และไฟแสดง (BLUETOOTH) เริ่มกะพริบเร็วขึ้นเป็นสีขาว
  • เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC หรือชาร์จแบตเตอรี่ของลำโพงให้เพียงพอ
  • เมื่อตั้งค่าลำโพงเป็นค่าเริ่มต้น อาจไม่สามารถเชื่อมต่อ iPhone/iPad/iPod เข้ากับลำโพงได้ ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลการจับคู่บน iPhone/iPad/iPod จากนั้นจึงจับคู่อุปกรณ์เหล่านี้อีกครั้ง