Nasazení/vyjmutí bleskové jednotky na fotoaparát/z něj

Poznámka

  • V tomto tématu jsou použity obrázky bleskové jednotky HVL-F60RM.

Nasazení bleskové jednotky na fotoaparát

  1. Vypněte napájení bleskové jednotky.

    Je-li fotoaparát vybaven vestavěným bleskem, zajistěte, aby nebyl blesk fotoaparátu aktivován.

  2. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko a otočte aretační páčku mimo polohu „LOCK“.

  3. Sejměte ochrannou krytku konektoru z bleskové jednotky a krytku patice z fotoaparátu.
  4. Zasuňte patku Multi Interface bleskové jednotky do patice Multi Interface na fotoaparátu a zatlačte ji celou délkou do patice.

  5. Otočením aretační páčky do polohy „LOCK“ zajistěte bleskovou jednotku na fotoaparátu.

Vyjmutí bleskové jednotky z fotoaparátu

Nejprve vypněte napájení bleskové jednotky. Stiskněte a podržte uvolňovací tlačítko, otočte aretační páčku mimo polohu „LOCK“ a pak vysuňte jednotku z patice Multi Interface.

Poznámka

  • Když nehodláte bleskovou jednotku používat, zajistěte opětovné nasazení ochranné krytky konektoru na patku Multi Interface.