Poznámky k použití

Kromě této Uživatelské příručky si přečtěte část „Před použitím“ či „Poznámky k použití“ v Návodu k použití/Počátečních instrukcích.

Během fotografování

 • Tato blesková jednotka generuje silné světlo, takže nesmí být použita přímo před očima.
 • Nepoužívejte blesk 20krát v rychlém sledu, aby nedošlo k přehřátí a degradaci fotoaparátu a bleskové jednotky.
  Pokud je světelný výkon blesku 1/32 (čas závěrky na fotoaparátu je delší než 1/250), jsou maximální počty záblesků vyzářených bleskovými jednotkami v řadě za sebou následující:
  • HVL-F60RM: 40krát
  • HVL-F60RM2: 200krát
  • HVL-F46RM: 60krát
  Přestaňte bleskovou jednotku používat a nechte ji ochladit 20 minut či déle (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) nebo 10 minut (HVL-F46RM) či déle, je-li blesk provozován až do limitu počtu záblesků v rychlém sledu.
 • Během bezdrátového fotografování může tato blesková jednotka neočekávaně blesknout, protože není schopna přijímat komunikační signály z blesku mimo fotoaparát kvůli jeho poloze. V takovém případě změňte polohu blesku mimo fotoaparát nebo nastavení bezdrátového kanálu.
 • Neukládejte tuto bleskovou jednotku s nasazeným fotoaparátem do tašky apod. Mohlo by dojít k chybné funkci této bleskové jednotky či fotoaparátu.
 • Nenoste tuto bleskovou jednotku s upnutým fotoaparátem. Mohlo by dojít k chybné funkci.
 • Nepoužívejte blesk blízko osob, když otáčíte výbojku blesku při fotografování s odrazem. Světlo blesku může poškodit oči, nebo může dojít k popálení horkou výbojkou blesku.
 • Při otáčení výbojky blesku dávejte pozor, aby se nezachytily prsty v otočné části. Mohlo by dojít ke zranění.
 • Při zavírání dvířek bateriového prostoru je pevně stlačte a zároveň úplně zasuňte. Dávejte pozor, abyste se nezranili kvůli zachycení prstu v bateriovém prostoru při jeho uzavírání.

Baterie

 • Úroveň baterie zobrazená na panelu LCD může být nižší než je skutečná kapacita baterie, kvůli teplotě a podmínkám skladování. Zobrazená úroveň baterie se většinou obnoví na správnou hodnotu poté, co byl blesk několikrát použit.
 • Nikl-metal hydridové baterie mohou náhle ztratit kapacitu. Pokud začne blikat indikátor nízké kapacity baterie nebo blesk již nelze použít k pořizování snímků, vyměňte či nabijte baterie.
 • V této bleskové jednotce nepoužívejte lithium-iontové baterie, protože neumožní její plný výkon.
 • Frekvence blesku a počet záblesků, které poskytují nové baterie, se mohou lišit od hodnot uvedených v tabulce v závislosti na době, která uplynula od data výroby baterií.
 • Když vyměňujete baterie, vyjměte je pouze po vypnutí napájení a několikaminutovém čekání. Baterie mohou být horké v závislosti na jejich typu. Vyjímejte je opatrně.
 • Vyjměte a uskladněte baterie, když fotoaparát nehodláte delší dobu používat.

Teplota

 • Bleskovou jednotku lze používat v teplotním rozsahu 0 až 40 °C.
 • Nevystavujte bleskovou jednotku extrémně vysokým teplotám (např. přímému slunečnímu záření ve vozidle) ani vysoké vlhkosti.
 • Aby nedošlo ke kondenzaci vlhkosti na blesku při přenášení z chladného do teplého prostředí, umístěte jej do utěsněného plastového sáčku. Před vyjmutím blesku ze sáčku jej nechte zahřát na pokojovou teplotu.
 • Kapacita baterie se v chladnějších teplotách snižuje. Při fotografování v chladném počasí nechávejte fotoaparát a náhradní baterie v teplé vnitřní kapse. Indikátor nízké kapacity baterie může v chladném počasí blikat, i když bateriím zbývá určitá kapacita. Baterie znovu obnoví určitou část své kapacity při zahřátí na normální provozní teplotu.

Přístroj nepoužívejte ani neukládejte na následujících místech

 • Na extrémně horkém, chladném nebo vlhkém místě.
  Například v autě zaparkovaném na slunci se může blesková jednotka zdeformovat, a to může způsobit poruchu.
 • Ukládání na přímém slunci nebo v blízkosti topného tělesa
  Blesková jednotka může změnit barvu, může dojít k deformacím, a to může způsobit poruchu.
 • Na místech vystavených silným vibracím
 • V blízkosti silného magnetického pole
 • Na písčitých nebo prašných místech
  Dbejte na to, aby se do přístroje nedostal písek nebo prach. Může dojít k poruše funkčnosti, v některých případech neopravitelné.

Bezpečnost

Aby nevznikla rizika, jako je požár nebo úraz el. proudem, dodržujte následující pokyny.

 • Tuto bleskovou jednotku nenoste / neskladujte spolu s kovovými předměty, jako jsou mince a sponky.
 • Nezkoušejte tuto jednotku rozebírat ani neprovádějte na této bleskové jednotce úpravy či zkratování.
 • Nepoužívejte tuto bleskovou jednotku, když je zabalená.
  Akumulace tepla by mohla způsobit deformaci bleskové jednotky nebo požár.
 • Tuto bleskovou jednotku nepoužívejte v místě, kde se nachází výbušný či hořlavý plyn.
 • Způsobuje-li používání této bleskové jednotky vysokofrekvenční rušení u ostatních zařízení, přestaňte používat bezdrátové funkce.
  Vysokofrekvenční rušení může způsobovat poruchy, které mohou vést k nehodám.
 • Tuto bleskovou jednotku pokládejte na stabilní místa.
  Položíte-li bleskovou jednotku na nestabilní stůl či nakloněnou rovinu, může dojít k jejímu pádu a následnému zranění.
 • Před nasazením této bleskové jednotky na fotoaparátu ověřte, že není napájena.
  Nasazení napájené bleskové jednotky na fotoaparát může způsobit poruchy či nečekané záblesky a tím dojít k poškození zraku silným světlem.

Údržba

 • Vyjměte tuto jednotku z fotoaparátu. Vyčistěte blesk měkkým suchým hadříkem. Pokud se blesk dostal do styku s pískem, utírání povrchu by ho mohlo poškodit, takže by měl být jemně očištěn pomocí ofukovače. V případě odolných skvrn použijte hadřík lehce navlhčený ve vodě či vlažné vodě a pak jednotku otřete měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte silná rozpouštědla, jako je ředidlo či benzín, protože poškodí povrchovou úpravu.
 • Je-li výbojka blesku znečištěna otisky prstů či jinými nečistotami, doporučujeme ji vyčistit měkkým hadříkem.