Scherpstellen op de ogen (Inst. gez.-/ogen-AF)

[Inst. gez.-/ogen-AF] wordt gebruikt om te bepalen of de camera met voorrang scherpstelt op gezichten/ogen of niet.


Er zijn twee methoden om [AF op de ogen] te gebruiken, met enkele verschillen tussen de specificaties ervan. Selecteer de geschikte methode afhankelijk van uw doel.

Onderdeel [AF op de ogen] via [Inst. gez.-/ogen-AF] [AF op de ogen] via een customknop

Hier vindt u meer informatie.

Het onderwerp detecteren De camera detecteert gezichten/ogen met hogere prioriteit. De camera detecteert uitsluitend gezichten/ogen.
Voorbereidingen Selecteer [Inst. gez.-/ogen-AF][Gez.-/og.prior. in AF][Aan]. Wijs [AF op de ogen] toe aan de gewenste knop met behulp van [Eigen toets] of [Eigen toets].
Het gebruik van [AF op de ogen] Druk de ontspanknop tot halverwege in. Druk op de knop waaraan u de functie [AF op de ogen] hebt toegewezen*.
Technische gegevens
 • Wanneer de camera een gezicht of oog detecteert binnen of rondom het aangewezen scherpstelgebied, stelt hij scherp op het gezicht of oog met hogere prioriteit.
 • Als de camera geen gezichten of ogen detecteert binnen of rondom het aangewezen scherpstelgebied, stelt hij scherp op een ander onderwerp dat hij kan detecteren.
 • De camera stelt uitsluitend scherp op gezichten en ogen ergens op het scherm, ongeacht de instelling van [Scherpstelgebied].
 • De camera stelt niet automatisch scherp op een ander onderwerp als nergens op het scherm een gezicht of oog kan worden gedetecteerd.
Scherpstellingsfunctie Volgt de instelling opgegeven bij [Scherpstelfunctie] Volgt de instelling opgegeven bij [Scherpstelfunctie]
Scherpstelgebied Volgt de instelling opgegeven bij [Scherpstelgebied] Het scherpstelgebied wordt tijdelijk zo groot als het hele scherm, ongeacht de instelling van [Scherpstelgebied].
De volgende functies onder [Inst. gez.-/ogen-AF] werken
 • Onderwerpherkenn.
 • Recht.-/link.oog sel.
 • Wrgv kader gez./og.
 • Weergave ogen dier
Volgt de instelling opgegeven voor elk menu-onderdeel Volgt de instelling opgegeven voor elk menu-onderdeel

* Ongeacht of [Gez.-/og.prior. in AF] onder [Inst. gez.-/ogen-AF] is ingesteld op [Aan] of [Uit], kunt u [AF op de ogen] gebruiken via een customknop terwijl u de customknop ingedrukt houdt waaraan u [AF op de ogen] hebt toegewezen.

Hint

Scherpgesteld blijven op een bewegend gezicht of oog (AF op de ogen + Volgen)

 • Als u de instellingen onder [Inst. gez.-/ogen-AF] verandert naar scherpstellen op gezichten of ogen, wordt het scherpstelkader automatisch verplaatst naar een gezicht of oog wanneer gezichten of ogen worden gedetecteerd tijdens het volgen van onderwerpen met de volgfunctie.


 1. MENU (Camera- instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF] → gewenste instelitem.

Menu-onderdelen

Gez.-/og.prior. in AF:
Stelt in of gezichten of ogen binnen het scherpstelgebied moeten worden herkend en moet worden scherpgesteld op de ogen van het onderwerp (AF op de ogen) of niet, wanneer de automatische scherpstelling is ingeschakeld. ([Aan]/[Uit])
(Opmerking: De bedieningen van de camera worden anders wanneer de customknop wordt gebruikt om [AF op de ogen] uit te voeren.)
Onderwerpherkenn.:
Selecteert het doel dat moet worden herkend.
[Mens]: Herkent de gezichten/ogen van mensen.
[Dier]: Herkent de ogen van dieren. De gezichten van dieren worden niet herkend.
Recht.-/link.oog sel.:
Geeft het oog aan dat moet worden herkend wanneer [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Mens]. Als [Rechteroog] of [Linkeroog] is geselecteerd, wordt alleen het geselecteerde oog herkend. Als [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Dier], kan [Recht.-/link.oog sel.] niet worden gebruikt.
[Automatisch]: De camera herkent de ogen automatisch.
[Rechteroog]: Het rechteroog van het onderwerp (het oog aan de linkerkant gezien vanuit het gezichtspunt van de fotograaf) wordt herkend.
[Linkeroog]: Het linkeroog van het onderwerp (het oog aan de rechterkant gezien vanuit het gezichtspunt van de fotograaf) wordt herkend.
Wrgv kader gez./og.:
Stelt in of het gezichts-/oogherkenningskader moet worden afgebeeld of niet wanneer het gezicht van een mens wordt herkend. ([Aan]/[Uit])
Weergave ogen dier:
Stelt in of het oogherkenningskader moet worden afgebeeld of niet wanneer de ogen van een dier worden herkend. ([Aan]/[Uit])


Gezichtsherkenningskader

Wanneer het apparaat een gezicht herkent, wordt het grijze gezichtsherkenningskader afgebeeld. Wanneer het apparaat vaststelt dat automatische scherpstelling ingeschakeld is, wordt het gezichtsherkenningskader wit. Maximaal 8 gezichten van uw onderwerpen kunnen worden herkend.
In het geval u de volgorde van de prioriteit voor elk gezicht hebt geregistreerd met [Gezichtsregistratie], selecteert het apparaat automatisch het gezicht met de hoogste prioriteit en wordt het gezichtsherkenningskader rond dat gezicht wit. De gezichtsherkenningskaders van andere geregistreerde gezichten worden roodpaars.


Oogherkenningskader

Een wit oogherkenningskader wordt afgebeeld wanneer een oog is herkend en de camera bepaalt dat automatisch scherpstellen mogelijk is, afhankelijk van de instellingen.

Het oogherkenningskader wordt weergegeven wanneer [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Dier].


[AF op de ogen] via de customknop

De functie AF op de ogen kan ook worden gebruikt door [AF op de ogen] toe te wijzen aan een customknop. De camera blijft scherpstellen op ogen zo lang u op de knop blijft drukken. Dit is handig wanneer u de functie AF tijdelijk wilt toepassen op het gehele scherm, ongeacht de instelling voor [Scherpstelgebied]. De camera stelt niet automatisch scherp als geen gezichten of ogen worden herkend.
(Opmerking: Wanneer u probeert scherp te stellen op de ogen door de ontspanknop tot halverwege in te drukken, herkent de camera alleen gezichten of ogen binnen of rondom het scherpstelgebied dat is aangeduid met [Scherpstelgebied]. Als de camera geen gezichten of ogen herkent, wordt de normale automatische scherpstelling uitgevoerd.)

 1. MENU → (Camera- instellingen2) → [Eigen toets] of [Eigen toets] → gewenste knop, en wijs daarna de functie [AF op de ogen] toe aan de knop.
 2. MENU → (Camera- instellingen1) → [Inst. gez.-/ogen-AF][Onderwerpherkenn.] → gewenste instelling.
 3. Richt de camera op het gezicht van een mens of dier en druk op de knop waaraan u de functie [AF op de ogen] hebt toegewezen.

  Om een stilstaand beeld op te nemen, drukt u op de ontspanknop terwijl u de knop ingedrukt houdt.


[R.-/l.oogschakelaar] via de customknop

Als [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Mens] en [Recht.-/link.oog sel.] is ingesteld op [Rechteroog] of [Linkeroog], kunt u het oog dat moet worden herkend omschakelen door op de customknop te drukken waaraan u de functie [R.-/l.oogschakelaar] hebt toegewezen.

Als [Recht.-/link.oog sel.] is ingesteld op [Automatisch], kunt u het oog dat moet worden herkend tijdelijk omschakelen door op de customknop te drukken waaraan u de functie [R.-/l.oogschakelaar] hebt toegewezen.

De tijdelijke links/rechts-selectie wordt geannuleerd wanneer u de volgende handelingen uitvoert, enz. De camera keert terug naar de automatische herkenning van ogen.

 • Drukken op het midden van het besturingswiel
 • Stoppen met de ontspanknop tot halverwege in te drukken (alleen tijdens het opnemen van stilstaande beelden)
 • Stoppen met op de customknop te drukken waaraan [AF aan] of [AF op de ogen] is toegewezen (alleen tijdens het opnemen van stilstaande beelden)
 • Drukken op de MENU-knop


Hint

 • Als [Recht.-/link.oog sel.] niet is ingesteld op [Automatisch], of u [R.-/l.oogschakelaar] uitvoert met de customknop, wordt het oogherkenningskader afgebeeld. Zelfs als [Recht.-/link.oog sel.] is ingesteld op [Automatisch], en [Wrgv kader gez./og.] is ingesteld op [Aan], zal het oogherkenningskader worden afgebeeld tijdens het opnemen van bewegende beelden.
 • Als u wilt dat het gezichts- of oogherkenningskader uit gaat binnen een bepaalde tijdsduur nadat de camera heeft scherpgesteld op het gezicht of de ogen, stelt u [Auto Uitsch. AF-geb.] in op [Aan].

Opmerking

 • Wanneer [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Dier], kunnen de volgende functies niet worden herkend.
  • Recht.-/link.oog sel.
  • Ogen detecteren tijdens opname bewegende beelden
  • Gez.pr. multilichtm.
  • Prior. gereg. gezicht.
  • Zachte-huideffect
 • De functie [AF op de ogen] werkt onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet correct, zoals in de volgende situaties.
  • Wanneer de persoon een zonnebril draagt.
  • Wanneer het haar de ogen van de persoon bedekt.
  • Onder omstandigheden met zwakke belichting of tegenlicht.
  • Wanneer de ogen dicht zijn.
  • Wanneer het onderwerp zich in de schaduw bevindt.
  • Wanneer het onderwerp onscherp is.
  • Wanneer het onderwerp te veel beweegt.
 • Als het onderwerp te veel beweegt, wordt het detectiekader mogelijk niet correct rondom de ogen afgebeeld.
 • Als de camera niet kan scherpstellen op de ogen van een mens, zal hij in plaats daarvan scherpstellen op het gezicht. De camera kan niet scherpstellen op de ogen als geen gezichten van mensen zijn herkend.
 • Het apparaat herkent mogelijk helemaal geen gezichten of kan per ongeluk andere voorwerpen herkennen als gezichten onder bepaalde omstandigheden.
 • Het oogherkenningskader wordt niet afgebeeld als de functie AF op de ogen niet beschikbaar is.
 • U kunt de gezichts-/oogherkenningsfunctie niet gebruiken in de volgende situaties:
  • Bij gebruik van een andere zoomfunctie dan de optische-zoomfunctie
  • Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Panorama d. beweg.]
  • Wanneer de opnamefunctie is ingesteld op [Landschap], [Nachtscène] of [Zonsondergang] van scènekeuze.
  • Als [Foto-effect] is ingesteld op [Posterisatie]
  • Bij gebruik van de scherpstel-vergrotingsfunctie
  • Tijdens het opnemen van bewegende beelden met [Opname-instell.] ingesteld op [120p]/[100p]
  • Als [Beeldsnelheid] is ingesteld op [120fps]/[100fps] tijdens vertraagd/versneld opnemen.
  • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K], [Opname-instell.] is ingesteld op [30p 100M]/[25p 100M] of [30p 60M]/[25p 60M], en [4K-uitvoer select.] is ingesteld op [Geheug.kaart+HDMI]
  • Als [Bestandsindeling] is ingesteld op [XAVC S 4K] en [Proxy opnemen] is ingesteld op [Aan]
 • Zelfs als [Wrgv kader gez./og.] of [Weergave ogen dier] is ingesteld op [Uit], wordt een groen scherpstelkader afgebeeld rondom de gezichten die scherpgesteld zijn.
 • Om de ogen van dieren te herkennen, maakt u het beeldcompositie zodanig dat beide ogen en de neus van het dier zich binnen de kijkhoek bevinden. Nadat is scherpgesteld op het gezicht van het dier, worden de ogen van het dier gemakkelijker herkend.
 • Zelfs als [Onderwerpherkenn.] is ingesteld op [Dier], kunnen de ogen van bepaalde soorten dieren niet worden herkend.