Koble til med en paret BLUETOOTH-enhet

Kontroller følgende før du betjener høyttaleren.

 • Hvis høyttaleren tidligere var paret med en annen enhet, slå av BLUETOOTH-funksjonen for den andre enheten.
 1. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

  Indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.

  Når du slår på høyttaleren, forsøker høyttaleren å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten som ble koblet til sist. Hvis enheten er i nærheten og dens BLUETOOTH-funksjon er på, opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og indikatoren (BLUETOOTH) forblir tent. Når du vil koble til en annen BLUETOOTH-enhet, må du avslutte gjeldende BLUETOOTH-forbindelse ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til nå.

 2. Opprett BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheten.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH) tent.

Hint

 • Hvis enhetene ikke kan koble til, gå inn i paringsmodus for å koble til.
  (Høyttaleren kan pares med opptil åtte enheter. Hvis høyttaleren pares med flere enheter, er det nødvendig å gå inn i paringsmodus for å koble til.)
 • Når BLUETOOTH-standbyfunksjonen er slått på, slås høyttaleren automatisk på ved å betjene en BLUETOOTH-enhet, og starter BLUETOOTH-forbindelsen.

Merknad

 • Når høyttaleren har opprettet en forbindelse automatisk med den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten, kan det hende at BLUETOOTH-funksjonen ikke fungerer riktig. I så fall, avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til og oppretter en forbindelse på nytt.
 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren (håndsfri funksjonen er tilgjengelig). For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.