Pare og koble til med en datamaskin (Windows 7)

Paring er en prosess som kreves for å registrere informasjon på begge BLUETOOTH-enheter som skal kobles sammen trådløst.

Det er nødvendig å pare en enhet med høyttaleren for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør samme prosedyrer for å pare med andre enheter.

Gjør følgende før du starter.

 • Sørg for at datamaskinen har den trådløse BLUETOOTH-funksjonen.
 • Plasser høyttaleren innen 1 meter fra datamaskinen.
 • Koble høyttaleren til en stikkontakt eller lad opp batteriet til et tilstrekkelig nivå.
 • Finn bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen for referanse.
 • Stopp avspilling på datamaskinen.
 • Skru ned volumet på datamaskinen og høyttaleren for å unngå at høyttaleren plutselig spiller av en høy lyd.
 • Aktiver BLUETOOTH-funksjonen på datamaskinen. For detaljer om hvordan du aktiverer BLUETOOTH-funksjonen eller for å bekrefte at datamaskinen har BLUETOOTH-funksjonen, se bruksanvisningen til datamaskinen.
 • Sett datamaskinens høyttalere til PÅ-modus. Hvis datamaskinens høyttalere er satt til "Mute (OFF)"-modus, lages ikke lyd av BLUETOOTH-høyttalerne.
  • Datamaskinens høyttalere i "Mute (OFF)"-modus

  • Datamaskinens høyttalere i PÅ-modus

 1. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

  Indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.

  • Når du slår på høyttaleren for første gang etter kjøp, vil (BLUETOOTH)-indikatoren begynne å blinke raskt hvitt og høyttaleren går inn i paringsmodus automatisk ved å bare slå på høyttaleren. Gå videre til trinn .
  • Når du slår på høyttaleren, forsøker høyttaleren å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten som ble koblet til sist. Hvis enheten er i nærheten og dens BLUETOOTH-funksjon er på, opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og indikatoren (BLUETOOTH) forblir tent. Når du vil koble til en annen BLUETOOTH-enhet, må du avslutte gjeldende BLUETOOTH-forbindelse ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til nå.
 2. Trykk og hold (av/på) PAIRING-knappen inntil du hører stemmeveiledningen og (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke raskt hvitt.

  Høyttaleren går inn i paringsmodus.

 3. Utfør paringen på datamaskinen.
  1. Klikk på [Start]-knappen og deretter [Devices and Printers].
  2. Klikk på [Add a device].

  3. Velg [SRS-XB40] og klikk [Next].

   Hvis et passord* kreves på displayet til BLUETOOTH-enheten, angir du "0000".

   Hvis [SRS-XB40] ikke vises på skjermen, gjenta prosedyren fra trinn .

   * Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "nøkkel".

  4. Når følgende skjerm vises, klikk på [Close].

   Datamaskinen starter installasjon av driveren.

   ""-merket vises nederst til venstre for [SRS-XB40]-ikonet under installasjon. Når ""-merket forsvinner er installasjonen av driveren ferdig. Gå videre til neste trinn (deltrinn 5).

   Installasjonen kan ta noe tid avhengig av datamaskinen. Hvis driverinstallasjonen tar for lang tid, vil høyttalerens automatiske avstengingsfunksjon føre til at den slås av automatisk. I så fall slår du på høyttaleren igjen.

  5. Dobbeltklikk på [SRS-XB40] i [Devices].

  6. Klikk på [Listen to Music].

   Når høyttalerne er tilkoblet, vises et kryss.

 4. Sjekk at (BLUETOOTH)-indikatoren har byttet fra å blinke til å lyse fast.

  Når høyttaleren er tilkoblet datamaskinen forblir (BLUETOOTH)-indikatoren tent. Du kan spille av musikk fra datamaskinen.

Hint

 • For mer informasjon om hvordan du betjener datamaskinen, kan du se bruksanvisningen som fulgte med datamaskinen.
 • Hvis datamaskinen din ikke har en BLUETOOTH trådløs funksjon, kan det være nødvendig å koble en kommersielt tilgjengelig BLUETOOTH-adapter til datamaskinen.

Merknad

 • Paringsmodusen på høyttaleren frigjøres etter omtrent 5 minutter og (BLUETOOTH)-indikatoren blinker sakte. Når paringsinformasjon derimot ikke er lagret i høyttaleren, som f.eks. fabrikkinnstillingene, frigjøres ikke paringsmodus. Hvis paringsmodusen frigjøres før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn .
 • Når BLUETOOTH-enhetene er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
  • Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon, osv.
  • Høyttaleren er allerede paret med åtte enheter og en annen enhet skal pares.
   Høyttaleren kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er paret, erstattes enheten med den eldste tilkoblingstiden av den nye.
  • Paringsinformasjonen med høyttaleren er slettet fra BLUETOOTH-enheten.
  • Høyttaleren initialiseres.
   All paringsinformasjon slettes.
 • Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren (håndsfri funksjonen er tilgjengelig). For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.