Pare og koble til med en BLUETOOTH-enhet

Høyttaleren kan pares med opptil åtte BLUETOOTH-enheter.

Ved paring med to eller flere BLUETOOTH-enheter, må du utføre følgende fremgangsmåte for paring for hver enhet.

Gjør følgende før du bruker høyttaleren:

 • Plasser BLUETOOTH-enheten innen 1 meter fra høyttaleren.
 • Koble høyttaleren til en stikkontakt eller lad opp batteriet til et tilstrekkelig nivå.
 • Stopp avspilling på en BLUETOOTH-enhet.
 • Skru ned volumet på BLUETOOTH-enheten og høyttaleren for å unngå at høyttaleren plutselig spiller av en høy lyd.
 • Gjør klar bruksanvisningene som fulgte med BLUETOOTH-enheten for referanse.
 1. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

  Indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.

  • Når du slår på høyttaleren for første gang etter kjøp, vil (BLUETOOTH)-indikatoren begynne å blinke raskt hvitt og høyttaleren går inn i paringsmodus automatisk ved å bare slå på høyttaleren. Gå videre til trinn .
  • Når du slår på høyttaleren, forsøker høyttaleren å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten som ble koblet til sist. Hvis enheten er i nærheten og dens BLUETOOTH-funksjon er på, opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og indikatoren (BLUETOOTH) forblir tent. Når du vil koble til en annen BLUETOOTH-enhet, må du avslutte gjeldende BLUETOOTH-forbindelse ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til nå.
 2. Trykk og hold (av/på) PAIRING-knappen inntil du hører stemmeveiledningen og (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke raskt hvitt.

  Høyttaleren går inn i paringsmodus.

 3. Utfør paringsprosedyren på BLUETOOTH-enheten for å registrere høyttaleren.

  Når en liste over registrerte enheter vises på displayet til BLUETOOTH-enheten, velger du "SRS-XB40".

  Hvis et passord* kreves på displayet til BLUETOOTH-enheten, angir du "0000".

  * Et passord kan kalles "passkode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "nøkkel".

 4. Opprett BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheten.

  Når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH) tent.

  Hvis BLUETOOTH-forbindelsen ikke er etablert, gjentar du fra trinn .

Hint

 • For mer informasjon om hvordan du betjener en BLUETOOTH-enhet kan du se bruksanvisningene som fulgte med BLUETOOTH-enheten.

Merknad

 • Paringsmodusen på høyttaleren frigjøres etter omtrent 5 minutter og (BLUETOOTH)-indikatoren blinker sakte. Når paringsinformasjon derimot ikke er lagret i høyttaleren, som f.eks. fabrikkinnstillingene, frigjøres ikke paringsmodus. Hvis paringsmodusen frigjøres før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn .
 • Ved paring med en BLUETOOTH-enhet som ikke kan vise en liste over registrerte enheter eller som ikke har et display, kan du pare enheten ved å stille inn både høyttaleren og BLUETOOTH-enheten til paringsmodus. Hvis et annet passord enn "0000" nå angis på BLUETOOTH-enheten, kan ikke paring gjøres med høyttaleren.
 • Når BLUETOOTH-enhetene er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
  • Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon, osv.
  • Høyttaleren er allerede paret med åtte enheter og en annen enhet skal pares.
   Høyttaleren kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er paret, erstattes enheten med den eldste tilkoblingstiden av den nye.
  • Paringsinformasjonen med høyttaleren er slettet fra BLUETOOTH-enheten.
  • Høyttaleren initialiseres.
   All paringsinformasjon slettes.
 • Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren (håndsfri funksjonen er tilgjengelig). For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.