Pare og koble til med en datamaskin (Windows 10)

Paring er en prosess som kreves for å registrere informasjon på begge BLUETOOTH-enheter som skal kobles sammen trådløst.

Det er nødvendig å pare en enhet med høyttaleren for å kunne opprette en BLUETOOTH-forbindelse for første gang. Utfør samme prosedyrer for å pare med andre enheter.

Gjør følgende før du starter.

 • Sørg for at datamaskinen har den trådløse BLUETOOTH-funksjonen.
 • Plasser datamaskinen innen 1 meter fra høyttaleren.
 • Koble høyttaleren til en stikkontakt eller lad opp batteriet til et tilstrekkelig nivå.
 • Finn bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen for referanse.
 • Stopp avspilling på datamaskinen.
 • Skru ned volumet på datamaskinen og høyttaleren for å unngå at høyttaleren plutselig spiller av en høy lyd.
 • Avhengig av datamaskinen din, kan det være nødvendig å slå på den innebygde BLUETOOTH-adapteren. Hvis du ikke vet hvordan du slår på BLUETOOTH-adapteren eller hvis du er usikker på om datamaskinen har den innebygde BLUETOOTH-adapteren, se datamaskinens bruksanvisning.
 • Slå på høyttalerinnstillingen på datamaskinen. Hvis demp (av)-modusen er stilt inn i høyttalerens innstilling på datamaskinen, vil ikke høyttaleren mate ut lyd.
  • Hvis høyttalerinnstillingen på datamaskinen er i dempet (av) modus

  • Hvis høyttalerinnstillingen på datamaskinen er i på-modus

 1. Klargjør søk etter høyttaleren på datamaskinen.

  Velg [ (Action Center)] – [Bluetooth] i oppgavelinjen nederst til høyre på skjermen.

 2. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

  (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hvitt.

  • Når du slår på høyttaleren for første gang etter kjøp, vil (BLUETOOTH)-indikatoren begynne å blinke raskt hvitt og høyttaleren går inn i paringsmodus automatisk ved å bare slå på høyttaleren. Gå videre til trinn .
  • Når du slår på høyttaleren, forsøker høyttaleren å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten som ble koblet til sist. Hvis enheten er i nærheten og dens BLUETOOTH-funksjon er på, opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og indikatoren (BLUETOOTH) forblir tent. Når du vil koble til en annen BLUETOOTH-enhet, må du avslutte gjeldende BLUETOOTH-forbindelse ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til nå.
 3. Trykk og hold (av/på) PAIRING-knappen inntil du hører stemmeveiledningen og (BLUETOOTH)-indikatoren begynner å blinke raskt hvitt.

  Høyttaleren går inn i paringsmodus.

 4. Søk etter høyttaleren på datamaskinen.
  1. Velg [Connect] i Action Center nederst til høyre på skjermen.

  2. Velg [SRS-XB40].

   Hvis [SRS-XB40] ikke vises på skjermen, gjenta prosedyren fra trinn .

   Etter paring etableres BLUETOOTH-tilkoblingen automatisk og [Connected music] vises på skjermen.

 5. Sjekk at (BLUETOOTH)-indikatoren har byttet fra å blinke til å lyse fast.

  Når høyttaleren er tilkoblet datamaskinen forblir (BLUETOOTH)-indikatoren tent. Du kan spille av musikk fra datamaskinen.

Hint

 • Fremgangsmåten forklart over er kun en veiledning. For informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
 • Du kan utføre paring eller koble til en annen BLUETOOTH-enhet selv når en BLUETOOTH-tilkobling er opprettet. I dette tilfellet, kobles forrige tilkobling fra.
 • SongPal har ingen funksjon for avspilling av musikk via en BLUETOOTH-tilkobling. Spill av musikk med BLUETOOTH-enheter som smarttelefoner, datamaskiner, osv.
 • Hvis datamaskinen din ikke har BLUETOOTH-funksjonen, kan det være nødvendig å koble en kommersielt tilgjengelig BLUETOOTH-adapter til datamaskinen.

Merknad

 • Paringsmodusen på høyttaleren frigjøres etter omtrent 5 minutter og (BLUETOOTH)-indikatoren blinker sakte. Når paringsinformasjon derimot ikke er lagret i høyttaleren, som f.eks. fabrikkinnstillingene, frigjøres ikke paringsmodus. Hvis paringsmodusen frigjøres før prosessen er ferdig, gjentar du fra trinn .
 • Når BLUETOOTH-enheter er paret, trenger du ikke pare dem på nytt, utenom i følgende tilfeller:
  • Paringsinformasjon er slettet etter en reparasjon, osv.
  • Høyttaleren er allerede paret med åtte enheter og en annen enhet skal pares.
   Høyttaleren kan pares med opptil åtte enheter. Hvis en ny enhet pares etter at åtte enheter allerede er paret, erstattes enheten med den eldste tilkoblingstiden av den nye.
  • Paringsinformasjonen med høyttaleren er slettet fra BLUETOOTH-enheten.
  • Høyttaleren er initialisert.
   All paringsinformasjon slettes. Hvis du initialiserer høyttaleren, er det ikke sikkert at den kan kobles til iPhone/iPod touch eller datamaskinen. I så fall sletter du paringsinformasjonen til høyttaleren på iPhone/iPod touch eller datamaskinen og utfører paringen på nytt.
 • Høyttaleren kan pares med flere enheter, men kan bare spille musikk fra én paret enhet om gangen.
 • Passordet til høyttaleren er "0000". Hvis et annet passord enn "0000" er angitt på BLUETOOTH-enheten, kan ikke paring gjøres med høyttaleren.
 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren (håndsfri funksjonen er tilgjengelig). For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.