Gjøre et anrop

Du kan ha håndsfri samtaler med en BLUETOOTH-mobiltelefon som støtter BLUETOOTH-profilen HFP (Hands-free Profile) eller HSP (Headset Profile), via en BLUETOOTH-forbindelse.

 • Hvis BLUETOOTH-mobiltelefonen støtter både HFP og HSP, stiller du inn HFP.
 • Operasjoner kan variere avhengig av BLUETOOTH-mobiltelefonen. Se bruksanvisningene som fulgte med mobiltelefonen.
 1. Koble høyttaleren til med en BLUETOOTH-mobiltelefon.

  (BLUETOOTH)-indikatoren tennes i hvitt når BLUETOOTH-forbindelsen er etablert.

  Når du bruker tilføringsfunksjonen for høyttaler eller Wireless Party Chain-funksjonen

  Koble til høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren blinker hvitt. I følgende trinn og operasjoner under en håndsfri samtale, betjen høyttaleren som er koblet til BLUETOOTH-mobiltelefonen.

 2. Betjen BLUETOOTH-mobiltelefonen for å opprette et anrop.

  Når du oppretter et anrop, pauser avspillingen og en ringetone høres fra høyttaleren. Når mottakeren svarer anropet, snakker du inn i mikrofonen på høyttaleren.

  Hvis ingen summetone høres via høyttaleren

  • Høyttaleren kan kanskje ikke kobles til en BLUETOOTH-mobiltelefon med HFP eller HSP. Kontroller tilkoblingsstatusen på BLUETOOTH-mobiltelefonen.
  • Bytt telefonen til høyttaleren ved å trykke på (anrop)-knappen i omtrent to sekunder.
 3. Juster volumet ved å trykke på /+ (volum)-knappene på høyttaleren eller ved å betjene BLUETOOTH-mobiltelefonen.

  Når du trykker på /+ (volum)-knappene på høyttaleren eller justerer volumet på BLUETOOTH-mobiltelefonen, blinker (av/på)-indikatoren hvitt én gang.

  Hvis du stiller inn volumet til maksimums- eller minimumsnivå på høyttaleren, blinker (av/på)-indikatoren hvitt tre ganger.

 4. For å avslutte et anrop, trykk på (anrop)-knappen.

  Hvis du hørte på musikk før anropet, fortsetter avspillingen når samtalen er ferdig. Hvis du avslutter et anrop ved å bruke BLUETOOTH-mobiltelefonen, fortsetter også avspilling når samtalen er ferdig hvis du hørte på musikk før anropet.

Hint

 • Volumet for musikkavspilling og anrop stilt inn uavhengig av hverandre i høyttaleren.
 • Hvis den som ringer ikke kan høre eller nesten ikke kan høre stemmen din, må du snakke mer direkte inn i mikrofonen på høyttaleren.

Merknad

 • Når du bruker tilføringsfunksjon for høyttaler eller Wireless Party Chain-funksjonen, mates lyden fra telefonsamtalen kun ut over høyttaleren hvor (BLUETOOTH)-indikatoren tennes.
 • Lyden kommer kun fra høyre høyttaler under en samtale.
 • Avhengig av BLUETOOTH-mobiltelefonen, kan det hende at avspillingen ikke pauser når et anrop opprettes.
 • Bruk en BLUETOOTH-mobiltelefon minst 50 cm unna høyttaleren. Det kan oppstå støy hvis høyttaleren og BLUETOOTH-mobiltelefonen er for nær hverandre.
 • Når lydkabelen er koblet til AUDIO IN-kontakten på høyttaleren, kan du ikke høre på musikk fra BLUETOOTH-enheten. Når BLUETOOTH-forbindelsen er aktiv, er den håndsfri funksjonen derimot tilgjengelig.