Koble til med en paret datamaskin (Windows 7)

Gjør følgende før du bruker høyttaleren:

 • Avhengig av datamaskinen din, kan det være nødvendig å slå på den innebygde BLUETOOTH-adapteren. For detaljer om hvordan du slår på en innebygd BLUETOOTH-adapter, se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
 • Hvis høyttaleren tidligere var paret med en annen enhet, slå av BLUETOOTH-funksjonen for den andre enheten.
 1. Slå på høyttaleren.

  (av/på)-indikatoren tennes med en hvit farge.

  Indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.

  Når du slår på høyttaleren, forsøker høyttaleren å opprette en BLUETOOTH-forbindelse med BLUETOOTH-enheten som ble koblet til sist. Hvis enheten er i nærheten og dens BLUETOOTH-funksjon er på, opprettes BLUETOOTH-forbindelsen automatisk og indikatoren (BLUETOOTH) forblir tent. Når du vil koble til en annen BLUETOOTH-enhet, må du avslutte gjeldende BLUETOOTH-forbindelse ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til nå.

 2. Søk etter høyttaleren på datamaskinen.
  1. Klikk på [Start]-knappen og deretter [Devices and Printers].
  2. Dobbeltklikk [SRS-XB40].

  3. Bekreft [Listen to Music].
   • Hvis [Listen to Music] vises: Gå videre til neste trinn.
   • Hvis [Connecting to Bluetooth service] oppstår automatisk og et kryss vises: Tilkoblingen er ferdig. Kontroller at (BLUETOOTH)-indikatoren på høyttaleren tennes med et hvitt lys.

   • Hvis [Searching services] gir en feil: Høyttaleren er tilkoblet en annen nærliggende BLUETOOTH-enhet. Koble fra ved å betjene den tilkoblede enheten, og gjenta deretter operasjonen fra forrige trinn (deltrinn 2).

  4. Klikk på [Listen to Music].

   Et kryss vises når tilkoblingen har blitt gjort.

 3. Sjekk at (BLUETOOTH)-indikatoren har byttet fra å blinke til å lyse fast.

  Når høyttaleren er tilkoblet datamaskinen forblir (BLUETOOTH)-indikatoren tent. Du kan spille av musikk fra datamaskinen.

Hint

 • Operasjonen over er et eksempel. For mer informasjon kan du se bruksanvisningene som fulgte med datamaskinen.
 • Når BLUETOOTH-standbyfunksjonen er slått på, slås høyttaleren automatisk på ved å betjene en BLUETOOTH-enhet, og starter BLUETOOTH-forbindelsen.

Merknad

 • Når høyttaleren har opprettet en forbindelse automatisk med den sist tilkoblede BLUETOOTH-enheten, kan det hende at BLUETOOTH-funksjonen ikke fungerer riktig. I så fall, avslutter du BLUETOOTH-forbindelsen ved å betjene BLUETOOTH-enheten som er koblet til og oppretter en forbindelse på nytt.
 • Når en lydkabel er koblet til høyttalerens AUDIO IN-kontakt mens høyttaleren og BLUETOOTH-enheten har blitt koblet til via en BLUETOOTH-forbindelse, vil lyd fra den BLUETOOTH-tilkoblede enheten ikke kunne høres fra høyttaleren. For å lytte til musikk fra BLUETOOTH-enheten, koble lydkabelen fra høyttalerens AUDIO IN-kontakt.