Počúvanie rádia

Stlačte HOME a potom ťuknite na [Radio].

Ovládacie prvky/signalizácie príjmu

Obrázok znázorňujúci obrazovku rádia

A. Aktuálne pásmo

Zmeňte pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 alebo AM2).

B. Aktuálna frekvencia, servisný názov programu*, RDS Označenie (Radio Data System) *

*Dostupné len v rámci príjmu RDS.

C. (možnosť rádia)

Otvorte ponuku možnosti rádia.

D. SEEK−/SEEK+

Vykonajte automatické ladenie.

E. / (doľava/doprava)

Vykonajte manuálne ladenie.
Na plynulé preskakovanie frekvenciami podržte možnosť stlačenú.

F. Prednastavené čísla

Vyberte si prednastavenú stanicu. Potiahnutím prstom doprava/doľava si zobrazte ďalšie prednastavené stanice.
Podržaním stlačenej možnosti uložte aktuálnu frekvenciu na danú prednastavenú polohu.