BLUETOOTH Nastavenia (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Slúži na aktiváciu signálu BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (zariadenie prejde do pohotovostného režimu spárovania).


Bluetooth Device Info

Slúži na zobrazenie informácií zariadenia BLUETOOTH pripojeného k zariadeniu.
(Dostupné len v prípade, ak je [Bluetooth Connection] nastavené na [ON] a zariadenie BLUETOOTH je pripojené k zariadeniu.)


Bluetooth Reset

Slúži na spustenie všetkých nastavení súvisiacich s BLUETOOTH, akými sú informácie o spárovaní, história hovorov, história pripojených zariadení BLUETOOTH atď.