Vyhľadávanie staníc podľa názvu

Pred používaním nastavte [Seek By] na [A-Z] a spustite vyhľadávanie podľa názvu stanice.

  1. Ťuknite na možnosť (zoznam).

    Zobrazí sa zoznam staníc.

  2. Ťuknite na požadovanú stanicu.

Vyhľadávanie na obrazovke prehrávania

Ťuknutím na SEEK+/− prepnete na ďalšiu/predošlú stanicu.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ťuknite na (zoznam) a potom ťuknite na [Auto Tune].