Poznámka o licencii

Tento produkt obsahuje softvér, ktorý Sony využíva v rámci licenčnej zmluvy s vlastníkom jeho autorských práv. Sme povinní oznámiť obsah zmluvy zákazníkom na základe požiadavky vlastníka autorských práv na softvér. Podrobnosti o softvérových licenciách si prečítajte stlačením možností [Settings] [General] [Open Source Licenses].

Ak máte otázky alebo sa vyskytol nejaký problém s vaším zariadením, ktorý nie je opísaný v dokumente Príručka, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.