Používanie funkcií možnosti SXM

Nasledujúce funkcie sú dostupné ťuknutím na (možnosť) na obrazovke rádia SiriusXM.

[Channel Direct Select]

Naladenie požadovaného kanála priamym zadaním čísla kanála.


[Parental Control]

Aktivácia alebo deaktivácia rodičovského zámku.


[Pass Code Change]

Slúži na zmenu kódu pre funkciu Parental Control.