Informácie o autorských právach

Logo SiriusXM

SiriusXM-Ready® umožňuje počúvať hudbu bez reklám, športové prenosy, hovorené slovo, komédie a správy na jednom mieste. (Vyžaduje sa SiriusXM Connect Tuner a predplatné. Predáva sa osobitne.)
Viac informácií nájdete na www.siriusxm.com.
SiriusXM a všetky súvisiace značky a logá sú ochranné známky spoločnosti Sirius XM Radio, Inc. Všetky práva vyhradené.


Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Sony Group Corporation a jej pobočky všetky tieto známky používajú na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.


Windows Media je buď registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA a iných krajinách.


Tento produkt je chránený niektorými právami na ochranu duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft Corporation. Použitie alebo distribúcia takej technológie mimo tohto produktu sú bez licencie od spoločnosti Microsoft alebo autorizovanej pobočky spoločnosti Microsoft zakázané.


Apple, iPhone a Lightning, sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. zaregistrované v USA a iných krajinách.
Apple CarPlay je ochranná známka spoločnosti Apple Inc.


IOS je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie.


Android, Android Auto, Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.


WebLink je registrovaná ochranná známka spoločnosti Abalta Technologies, Inc., v USA a ochranná známka ďalších krajinách.


TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ V RÁMCI LICENCIE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE PRE ZÁKAZNÍKOV NA DEKÓDOVANIE VIDEA V SÚLADE S MPEG-4 VISUAL STANDARD („MPEG-4 VIDEO“), KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ V RÁMCI OSOBNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ S LICENCIOU OD MPEG LA NA POSKYTOVANIE VIDEA MPEG-4.
LICENCIA SA NEUDEĽUJE ANI NEIMPLIKUJE NA ŽIADNY INÝ DRUH VYUŽITIA.
ĎALŠIE INFORMÁCIE VRÁTANE INFORMÁCIÍ TÝKAJÚCICH SA REKLAMNÉHO, INTERNÉHO A KOMERČNÉHO VYUŽITIA A LICENCOVANIA MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, LLC. POZRITE SI LOKALITU
HTTP://WWW.MPEGLA.COM


Všetky ostatné ochranné známky sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.