Vyhľadávanie stanice podľa skupiny staníc

Pred používaním nastavte [Seek By] na [Station Gp] a spustite vyhľadávanie podľa skupín staníc.

  1. Ťuknutím na možnosť SEEK+/− vyhľadajte stanicu.

    Vyhľadávanie sa ukončí, keď zariadenie nájde stanicu. Vyhľadávajte dovtedy, kým nenájdete požadovanú stanicu.

Vyhľadávanie skupiny stanice

Podržte stlačenú možnosť / (doľava/doprava) a vyhľadajte skupinu stanice. Možnosť uvoľnite po zobrazení požadovanej skupiny stanice.

Manuálne uloženie stanice

Po prijatí stanice, ktorú chcete uložiť, podržte stlačené požadované prednastavené číslo.

Príjem uložených staníc

Ťuknite na požadované prednastavené číslo.