Dostupné operácie počas telefonovania

Nastavenie hlasitosti vyzváňania

Pri prijímaní hovoru stlačte tlačidlo VOL (hlasitosť) +/−.

Nastavenie hlasitosti volajúceho

Počas hovoru stlačte tlačidlo VOL (hlasitosť) +/−.

Nastavenie hlasitosti pre druhého účastníka (nastavenie citlivosti mikrofónu)

Počas handsfree hovoru ťuknite na (možnosť) a potom nastavte [MIC Gain] na [High], [Middle] alebo [Low].

Odstránenie ozveny a hluku (režim zníženia ozveny/hluku)

Počas hovoru ťuknite na (možnosť), potom nastavte [Speech Quality] na [Mode 1] alebo [Mode 2].

Prepínanie medzi handsfree režimom a slúchadlom

Počas hovoru môžete ťuknutím na (reproduktor/telefón) prepínať zvuk hovoru medzi zariadením a mobilným telefónom.

Poznámka

  • V závislosti od mobilného telefónu nemusí byť táto funkcia dostupná.

Automatické prijatie prichádzajúceho hovoru

Ťuknite na (možnosť) a nastavte [Auto Answer] na [ON].