Iné nastavenia počas prehrávania

Pri prehrávaní videa z AV zariadenia pripojeného ku konektoru A/V IN, alebo zo zariadenia USB pripojeného k portu USB, sú ďalšie nastavenia dostupné ťuknutím na možnosť (možnosť). Dostupnosť položiek sa líši v závislosti od zdroja.

Picture EQ

Ľubovoľne nastavte kvalitu obrazu: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)


Aspect

Výber pomeru strán obrazovky zariadenia. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)

Položka Opis
Normal Zobrazenie obrazu v pomere 4:3 v jeho pôvodnej veľkosti s bočnými pruhmi, ktoré vypĺňajú obrazovku s pomerom 16:9.
Zoom Zobrazenie obrazu v pomere 16:9, ktorý sa prekonvertoval na formát 4:3 s pruhmi.
Full Zobrazenie obrazu v pomere 16:9 v jeho pôvodnej veľkosti.
Captions Slúži na horizontálne roztiahnutie obrazu s umiestnením tituliek na obrazovku.

Audio Input Level

Umožňuje nastaviť rozdiely úrovne hlasitosti medzi týmto zariadením a pripojeným zariadením: −10 až +15. (Dostupné len v prípade aktivovanej parkovacej brzdy.)