Prehrávanie zo zariadenia USB

Možno použiť zariadenia USB typu MSC (Mass Storage Class)*, ktoré vyhovujú štandardu USB.

*napr. USB flash disk, prehrávač digitálnych médií

Poznámka

  • Podrobnosti o kompatibilite zariadenia USBzískate na stránke podpory.
  • Skontrolujte podporované formáty súboru pre prehrávanie USB.
  1. Znížte hlasitosť na tomto zariadení.
  2. Pripojte zariadenie USB do portu USB.
  3. Stlačte HOME a potom ťuknite na [USB].
    Spustí sa prehrávanie.

Odstránenie zariadenia USB

Vypnite jednotku alebo prepnite spínač zapaľovania do vypnutej polohy ACC. Potom odstráňte USB zariadenie.