Opatření

 • Elektricky ovládaná anténa se vysouvá automaticky.
 • V případě převodu vlastnictví nebo likvidace vozu s nainstalovanou jednotkou obnovte tovární nastavení jednotky.
 • Zabraňte postříkání jednotky tekutinami.

Poznámky k bezpečnosti

 • Dodržujte místní dopravní předpisy, zákony a předpisy.
 • Během řízení
  • Nesledujte ani neovládejte jednotku, protože by to mohlo vést ke snížení soustředění a způsobit nehodu. Před sledováním nebo ovládáním jednotky zaparkujte vůz na bezpečném místě.
  • Nepoužívejte funkci nastavení ani žádnou jinou funkci, která by mohla omezit vaši pozornost od sledování vozovky.
  • Při couvání se pro vlastní bezpečnost dívejte dozadu a sledujte okolí, i když je připojena zadní kamera. Nespoléhejte se výlučně na zadní kameru.
 • Při používání
  • Do jednotky nezasunujte ruce, prsty ani cizí předměty, protože by mohlo dojít ke zranění nebo poškození jednotky.
  • Uchovávejte malé předměty mimo dosah dětí.
  • Nezapomeňte se připoutat bezpečnostními pásy, aby se zabránilo zranění v případě náhlého pohybu vozu.

Předcházení nehodám

Obraz se zobrazí až po zaparkování auta a zapnutí parkovací brzdy. Pokud se vůz během přehrávání videa rozjede, zobrazí se následující upozornění a video nelze sledovat.

[Video blocked for your safety.]


Za jízdy nepoužívejte jednotku a nesledujte monitor.

Poznámky k LCD panelu

 • Zabraňte navlhnutí nebo postříkání LCD panelu kapalinami. Mohlo by dojít k poškození.

 • Na LCD panel netlačte, protože by mohlo dojít k deformaci obrazu nebo k závadě (například obraz může být nejasný nebo může dojít k poškození LCD panelu).
 • Panelu se dotýkejte pouze prsty. V opačném případě by mohlo dojít k poškození nebo prasknutí LCD panelu.
 • LCD panel čistěte suchým měkkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzin, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje.
 • Jednotku používejte pouze v teplotním rozsahu 0 °C až 40 °C.
 • Pokud byl váš vůz zaparkován na chladném nebo horkém místě, obraz nemusí být jasný. Nejedná se ovšem o poškození monitoru. Po stabilizaci teploty ve voze se obraz vyjasní.
 • Na monitoru se mohou objevit nehybné modré, červené nebo zelené tečky. Jedná se o „světlé body“ a mohou se vyskytnout u každého LCD. LCD panel je jemné zařízení, které má více než 99,99 % funkčních segmentů. Nicméně je možné, že malé procento (obvykle 0,01 %) segmentů nebude svítit správně. To však nijak neomezuje sledování.

Poznámky k dotykové obrazovce

 • Tato jednotka používá odporovou dotykovou obrazovku. Této obrazovky se dotýkejte přímo prstem.
 • Vícedotykové ovládání není u této jednotky podporováno.
 • Nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty, jako je jehla, pero nebo nehet. Tento přístroj nepodporuje funkci stylusu.
 • Zabraňte, aby se dotykové obrazovky dotýkaly jiné předměty. Pokud se obrazovky dotýká jiný předmět, než váš prst, jednotka nemusí reagovat správně.
 • Nevystavujte jednotku silným nárazům, protože obrazovka je vyrobena ze skla. Dojde-li k prasknutí nebo naštípnutí obrazovky, nedotýkejte se poškozené součásti - hrozí nebezpečí zranění.
 • Uchovávejte ostatní elektrická zařízení v bezpečné vzdálenosti od dotykové obrazovky. Mohou způsobit poruchu dotykové obrazovky.


V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se této jednotky, které nejsou popsány v tomto dokumentu Uživatelská příručka, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.