Nabíjení

Sluchátka a nabíjecí pouzdro obsahují integrované lithium-iontové dobíjecí baterie. Před použitím sluchátka nabijte pomocí dodaného kabelu USB Type-C.

 1. Vyjměte sluchátka a stáhněte izolační fólii z nabíjecího pouzdra.

  Zlikvidujte odstraněnou izolační fólii.

 2. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

  Vložte levé sluchátko (sluchátko s hmatovou tečkou) do levého otvoru nabíjecího pouzdra a pravé sluchátko do pravého otvoru nabíjecího pouzdra. Obě sluchátka budou uchycena ve správné poloze v nabíjecím pouzdře pomocí vestavěného magnetu.

  Po vložení sluchátek do nabíjecího pouzdra zavřete víko nabíjecího pouzdra.


 3. Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

  Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

  Indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí a nabíjení pouzdra a sluchátek se zahájí.

  Jakmile bude nabíjení sluchátek a nabíjecího pouzdra dokončeno, indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru automaticky zhasne. Odpojte kabel USB-C.

Informace o době nabíjení

Úplné nabití sluchátek a nabíjecího pouzdra trvá přibližně 3 hodiny (*).

*Čas potřebný k nabití vybité baterie na plnou kapacitu. Doba může být odlišná v závislosti na podmínkách provozu.

Nabíjení sluchátek venku

V nabíjecím pouzdru je zabudovaná nabíjecí baterie. Pokud předem nabijete nabíjecí pouzdro, můžete pomocí něj nabíjet sluchátka i na cestách, když nemáte k dispozici napájecí zdroj.

Úplné nabití levého a pravého sluchátka trvá přibližně 1,5 hodiny.


Poznámky k nabíjení sluchátek venku

Když jsou sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra a indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru se rozsvítí, zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je nízká. Pokud se indikátor nerozsvítí, je nabití baterie nabíjecího pouzdra nulové. Nabijte nabíjecí pouzdro.

Systémové požadavky pro nabíjení baterie pomocí USB

Napájecí adaptér USB

Běžně prodávaný napájecí adaptér USB o výstupním proudu 0,5 A (500 mA) nebo vyšším

Osobní počítač

Osobní počítač se standardním portem USB

 • Nezaručujeme, že provoz bude možný se všemi počítači.
 • Nezaručujeme, že provoz bude možný s počítači postavenými na míru nebo postavenými doma.

Bezdrátové nabíjení

Bezdrátové nabíjení je k dispozici pomocí volně prodejné bezdrátové nabíjecí podložky, která splňuje normu Qi.

Zavřete víko nabíjecího pouzdra a umístěte jej na bezdrátovou nabíjecí podložku s logem společnosti SONY na nabíjecím pouzdře směřujícím nahoru, aby se nabíjení spustilo.

Informace o umístění nabíjecího kontaktu naleznete v části „Umístění a funkce součástí“.
Podrobnosti o nabíjení naleznete v návodu k použití dodávaného s bezdrátovou nabíjecí podložkou.

Tip

 • Sluchátka lze rovněž nabíjet připojením nabíjecího pouzdra ke spuštěnému počítači pomocí dodaného kabelu USB Type-C.
 • Při nasazení sluchátek do uší se ozve hlasové oznámení informující o zbývající kapacitě baterie. Zbývající kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Poznámka

 • Nabíjení nemusí být úspěšné s jinými kabely, než je dodaný kabel USB Type-C.
 • Nabíjení nemusí být úspěšné v závislosti na typu napájecího adaptéru USB.
 • V závislosti na nastavení různých funkcí a podmínkách použití se může rychlost spotřeby baterie levé a pravé jednotky lišit.
  V důsledku toho se doba nabíjení baterií levé a pravé jednotky může lišit, nejedná se však o závadu.
 • Sluchátka nelze nabíjet, když počítač přejde do pohotovostního režimu (režimu spánku) nebo do režimu hibernace. V takovém případě změňte nastavení počítače a potom začněte znovu nabíjet.
 • Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může dojít k omezení počtu hodin, po které budou použitelná. Po několika dobitích a vybitích se ovšem výdrž baterie zlepší. Při dlouhodobém skladování sluchátek nabíjejte baterii pravidelně jednou za 6 měsíců. Zabráníte tak úplnému vybití baterie.
 • Nebudete-li sluchátka po delší dobu používat, může nabíjení baterie trvat déle.
 • Zavřete víko nabíjecího pouzdra, aby nedocházelo k vybíjení baterie nabíjecího pouzdra.
 • Pokud se vyskytne problém s dobíjecí baterií sluchátka nebo nabíjecího pouzdra a během nabíjení je zjištěno něco neobvyklého, bliká kontrolka (červená) nabíjecího pouzdra. Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může při vysokých nebo nízkých teplotách zpomalit nebo zastavit, a to v závislosti na použité bezdrátové nabíjecí podložce.
  Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
  Pokud problém přetrvá, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 • Pokud jste sluchátka po delší dobu nepoužívali, nemusí se indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru rozsvítit při nabíjení okamžitě. Počkejte chvíli, dokud se indikátor (oranžový) nerozsvítí.
 • Poklesne-li výrazně počet hodin, po které je možné nabíjecí baterii používat, měli byste baterii vyměnit. Poraďte se s nejbližším prodejcem společnosti Sony.
 • Nevystavujte zařízení extrémním teplotním výkyvům, přímému slunečnímu záření, vlhkosti, písku, prachu ani elektrickým rázům. Sluchátka nikdy nenechávejte v zaparkovaném autě.
 • Při připojování nabíjecího pouzdra k počítači používejte pouze dodaný kabel USB Type-C a připojení provádějte přímo k počítači. Při připojení nabíjecího pouzdra přes rozbočovač USB nebude nabíjení řádně dokončeno.
 • Na bezdrátovou nabíjecí podložku nebo nabíjecí pouzdro nepřipojujte kovové předměty (například nálepky z materiálu obsahujícího kov). Mohlo by dojít k požárům, popáleninám nebo zraněním.
 • Při použití bezdrátové nabíjecí podložky nepokládejte na bezdrátovou nabíjecí podložku žádné kovové předměty (například řemínky nebo svorky vyrobené z materiálu obsahujícího kov). Mohlo by dojít k požárům, popáleninám nebo zraněním.
 • Při nabíjení pomocí bezdrátové nabíjecí podložky odstraňte součásti, jako jsou kryty připojené k nabíjecímu pouzdru. V závislosti na materiálu nebo tloušťce krytu nebo v důsledku cizích předmětů zachycených mezi nabíjecím pouzdrem a krytem nemusí nabíjení probíhat správně, což může způsobit vznik požárů, popálenin nebo zranění.
 • Máte-li implantovány elektronické zdravotnické přístroje, například kardiostimulátor nebo defibrilátor, poraďte se před použitím bezdrátové nabíjecí podložky se svým lékařem. Rádiové vlny mohou činnost těchto elektronických zdravotnických přístrojů ovlivnit.
 • Nepřibližujte k bezdrátové nabíjecí podložce čipové karty, magnetické karty ani předměty s magnetickým polem. Pokud tak učiníte, může dojít k poruše čipových karet. Z platebních karet, kreditních karet, telefonních karet nebo disket mohou být vymazána magnetická data. Pokud do blízkosti bezdrátové nabíjecí podložky přiložíte silné magnetické pole, může to způsobit její poruchu.
 • Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může zpomalit nebo zastavit, pokud se nabíjecí pouzdro na bezdrátové nabíjecí podložce vychýlí.
 • Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může při vysokých nebo nízkých teplotách zpomalit nebo zastavit, a to v závislosti na použité bezdrátové nabíjecí podložce.
 • V závislosti na používané bezdrátové nabíjecí podložce se sluchátka a nabíjecí pouzdro mohou během nabíjení nebo po určitou dobu také po nabíjení zahřívat; nejedná se však o závadu.
 • Nenabíjejte sluchátka bezdrátově na následujících místech.
  • Pokud jsou sluchátka vystavena vysoké vlhkosti, prachu nebo vibracím nebo se nacházejí v blízkosti telefonů, televizních a rozhlasových přijímačů atd.
 • Nepoužívejte bezdrátovou nabíjecí podložku, pokud je pokryta přikrývkou atd.
 • Pokud je z televizního a rozhlasového přijímače slyšet zvuk, zatímco jsou sluchátka bezdrátově nabíjena, nabíjejte je na místě mimo televizní nebo rozhlasový přijímač.
 • Pokud se při bezdrátovém nabíjení v blízkosti nacházejí jiná zařízení kompatibilní s bezdrátovým nabíjením, přesuňte zařízení 30 cm nebo dále od bezdrátové nabíjecí podložky. Nabíjecí pouzdro nemusí být rozpoznáno správně a nabíjení nemusí být provedeno.