Предпазни мерки

За вашата безопасност

 • Не позволявайте вода или чужди тела да попадат върху уреда. Това може да причини пожар или токов удар. Ако в уреда са попаднали вода или чужди тела, изключете го незабавно и разединете захранващия кабел и свързващите кабели.
 • Не разглобявайте и не модифицирайте уреда. Това може да причини повреда, пожар или токов удар.
 • Ако има вероятност за мълнии, не използвайте уреда. Мълниите може да причинят токов удар. Ако има вероятност за мълнии, изключете уреда от контакта, за да предотвратите пожар, токов удар и повреда.

Относно безопасността

 • В този уред са включени безжични функции. Радиовълните може да повлияят на работата на други устройства. Не използвайте това устройство на следните места.

  • В самолет.
  • Близо до автоматично управлявано оборудване като автоматични врати или противопожарна аларма.

  Ако докато се използва уредът, друго оборудване има проблеми като интерференция, незабавно спрете използването на уреда.

 • Не гледайте към проекционния екран дълго време. Непрекъснатото гледане на проекционния екран дълго време може да причини напрежение в очите. Ако почувствате дискомфорт или болка, веднага спрете използването на уреда и си починете. Ако след почивката дискомфортът или болката продължат, се консултирайте с лекар.
 • На прожектирайте върху лъскава повърхност. Светлината може да се отрази в очите ви и да ги засегне.
 • Пазете уреда далеч от деца. Ако около врата се увие кабел или се получи друга неправилна употреба, това може да причини инцидент или нараняване.

Относно работата

 • Ако уредът няма да се използва дълго време, го изключете от контакта.
 • Не изпускайте, не удряйте, не натискайте и не поставяйте тежки предмети върху уреда.
 • Диапазонът на работната температура на уреда е от 5°C до 35°C. Ако уредът се използва на много студено или горещо място извън диапазона на работната температура, това може да причини повреда.
 • Не поставяйте уреда там, където има много мазни изпарения, пара, влага или прах. Това може да причини пожар или токов удар.
 • Не инсталирайте уреда на опасно неподходящо място. Уредът може да падне и да причини нараняване.
 • Не подлагайте уреда на силен удар. Ако приложите голяма сила върху уреда, като поставяне на тежък предмет върху него, ако го изпуснете или стъпите върху него, това може да причини нараняване или повреда. Въпреки че проекционният прозорец е изработен от закалено стъкло, ако той бъде силно натиснат или ударен, може да се счупи и да причини наранявания.
 • Внимавайте да не изпуснете уреда, когато го местите. Ако уредът падне, може да се счупи и да причини нараняване.

Относно поставянето

 • Не поставяйте уреда на места, където има много прах или цигарен дим. Прахът и катранът от цигарите прилепва към компонентите в уреда (като проекционния прозорец) и причинява повреди.

 • Не поставяйте уреда на места, където температурата е много висока или ниска или където влажността е много висока. Особено при силна слънчева светлина или през лятото във вътрешността на автомобила може да стане много горещо и уредът, оставен в него, може да се деформира или повреди.
 • Не поставяйте уреда върху неподходяща повърхност. Уредът може да падне или да се преобърне и да причини наранявания.
 • Не поставяйте уреда там, където има вода. Това може да причини пожар или токов удар.
 • Не поставяйте/съхранявайте уреда на място, изложено на пряка слънчева светлина или близо до отоплително тяло. Топлината може да нагрее уреда и да причини пожар.

Относно AC адаптера и кабелите

 • Не увреждайте захранващия кабел. Това може да причини пожар или токов удар.
 • Уверете се, че използвате доставения с уреда AC адаптер. Ако с уреда се използва различен AC адаптер, това може да причини пожар, токов удар или повреда.
 • Не докосвайте щепсела с влажни ръце. Това може да причини токов удар.
 • Преди да осъществите връзките с AC адаптера и свързващите кабели, изключете уреда и свързаното оборудване и извадете от контакта захранващия кабел.
 • Не навивайте захранващия кабел или свързващия кабел около AC адаптера. Това може да доведе до прекъсване на захранващия или свързващия кабел.
 • Преди да преместите уреда, разединете захранващия кабел и свързващите кабели. Кабелите могат да се повредят и това да доведе до пожар или токов удар или свързаното оборудване да падне или да се преобърне и да причини наранявания.
 • Поставете конектора направо. Ако той се постави под ъгъл, щифтовете може да направят късо съединение и да причинят пожар.

Относно шума от вентилатора

 • В проектора е вграден вентилатор, който предпазва от прегряване и образува лек шум, докато е включен. Този шум не е неизправност. Въпреки това, ако има някакъв необичаен шум, се консултирайте с квалифициран персонал на Sony.

Относно поддръжката на източника на светлина

 • Този уред използва лазер и затова са необходими специални мерки и съоръжения за проверката и поддръжката на компонентите на източника на светлина. Бъдете сигурни, че се консултирате с квалифициран персонал на Sony.

Относно проектора

 • Въпреки че този уред е произведен чрез много прецизна технология, е възможно да има някои постоянни черни и бели пиксели върху проекционния екран. Освен това, може да има ивици с неравен цвят или яркост. Това е в резултат на конструкцията на проектора и не е неизправност. Цветовият баланс на всеки отделен проектор е различен; следователно при използване на няколко LCD проектора възпроизвеждането на цвета между тях може да варира дори ако те са от един и същи модел.
 • В зависимост от наблюдаваното съдържание основните цветове като червено, синьо или зелено са видими, когато движите очите си или при определени обстоятелства; това не е неизправност. Това е причинено от явлението „разслояване на цветовете“, което е специфично за системата на последователно предаване на цветовете, приета в уреда за изобразяване на изображения. Това явление може да се заглуши с намаляване на контраста между изображението и фона, като намаляване на яркостта на уреда или увеличаване на яркостта в помещението.

Относно кондензацията

 • Ако проекторът бъде преместен рязко от студено на топло или просто след включване на стайното отопление в зимна сутрин, може да се получи конденз по повърхността или във вътрешността на проектора. Ако се получи конденз, оставете проектора изключен, докато кондензът се разсее. Ако проекторът се използва, докато има конденз, това може да го повреди.

Относно отворите за вентилация

 • Не закривайте отворите за вентилация (смукателен/изпускателен). Ако отворите за вентилация са затворени, уредът се нагрява и може да причини пожар или повреда. За да поддържате добра вентилация, спазвайте следното:

  • Поставяйте уреда далеч от стени и предмети.

  • Не използвайте покритие, което затваря отворите за вентилация.

  • Не поставяйте уреда върху мека тъкан, хартиени документи, дебел килим или малки парчета хартия. Те може да влязат вътре и да блокират смукателните отвори.

 • Не дръжте ръката си или предмет близо до изпускателните отвори. Това може да причини изгаряне или деформации.

Относно проекционния прозорец

 • Не гледайте към проекционния прозорец. Светлината може да увреди очите ви.
 • Не закривайте проекционния прозорец. Светлината нагрява препятствието и може да причини повреда, деформация, изгаряния или пожар.

Предупреждения относно излъчването на топлина от уреда

 • При използване или зареждане на уреда, уредът или AC адаптерът може да се нагреят; това не е неизправност. Ако температурата на уреда стане прекалено висока, той може автоматично да се изключи с цел безопасност. В такъв случай, след като се охлади, го използвайте на по-хладно място.
 • Ако уредът или AC адаптерът се нагреят необичайно много, това може да е неизправност. Незабавно изключете уреда и AC адаптера от контакта, след което се консултирайте с квалифициран персонал на Sony.
 • Не докосвайте работещия уред или AC адаптера за дълго. Продължителният контакт с кожата може да причини изгаряния. Дори при докосване през дрехите продължителният контакт може да причини изгаряния.
 • Не използвайте уреда или AC адаптера покрит с кърпи или завивки. Натрупаната топлина може да причини деформация, неизправност или пожар.

Относно зареждането

 • Зареждайте уреда при околна температура между 5 °C и 35 °C. Извън температурния диапазон уредът може да не се зареди достатъчно.
 • При използване или зареждане на уреда температурата му може да се повиши; това не е неизправност.
 • Ако няма да използвате уреда дълго време, го зареждайте на всеки шест месеца, за да предотвратите спадане на батерията.
 • Когато уредът не се използва дълго време, времето за зареждане може да е по-дълго.
 • Когато времето на използване на батерията падне наполовина от първоначалното време, тя може да е достигнала края на своя експлоатационен срок. Консултирайте се с квалифициран персонал на Sony относно смяната на презареждащата батерия.

Относно прекъсване на захранването с променлив ток

Когато уредът се изключи с помощта на бутона на захранването, захранването към уреда не е напълно спряно.

За да спрете напълно захранването към уреда, го изключете от контакта. Поставете AC адаптера близо до стенния контакт, така че да можете бързо да го изключите, ако се появи проблем.

Бележки за безжичната локална мрежа

Sony не носи отговорност за загуби или щети, причинени от загуба или кражба на уреда в резултат на неоторизиран достъп или злоупотреба с оборудването, което е включено в устройството.

Бележки за сигурността на безжичната локална мрежа

 • Уверете се, че използвате безжична локална мрежа, която е обезпечена срещу хакерство и достъп от злонамерени трети лица и други слаби места. Правилните параметри за безопасност на безжичната локална мрежа са много важни.
 • Sony не носи отговорност за загуби и щети в резултат на проблеми на сигурността, причинени от липсата на мерки за безопасност, или неизбежни обстоятелства поради характеристиките на безжичната локална мрежа.

Ако имате въпроси или проблеми, прочетете внимателно още веднъж Информация за продукта, Кратко ръководство и Помощното ръководство. Ако не намерите решение, се консултирайте се с квалифициран персонал на Sony.