Включване/изключване на проектора

За да включите

Натиснете и задръжте бутона на захранването (a). Проекторът се включва, а индикаторът на захранването (б) се включва в бяло.

За да изключите

Натиснете и задръжте бутона на захранването (a). Проекторът се включва, а индикаторът на захранването (б) се изключва.

За да поставите проектора в режим на мрежова готовност, леко натиснете бутона на захранването (а).

Съвет

  • Ако е включен в контакта, безжичният модул се включва.
  • Ако натиснете бутона (мрежова готовност) на началния екран на специалното приложение “Portable Ultra Short Throw Projector Application”, проекторът е поставен в режим на готовност. За да изключите проектора, натиснете и задръжте бутона на захранването на проектора.
  • Когато проекторът е изключен, той е и разединен от Bluetooth връзката и точката на достъп (безжичния маршрутизатор).