Търговски марки

  • “xLOUD” е търговска марка на Sony Corporation.
  • Произведен по лиценз на лаборатории Dolby. Dolby и символът с двойно D са търговски марки на лаборатории Dolby.
  • Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логото HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в САЩ и други държави.
  • Марката и логото BLUETOOTH SMART са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяка употреба на тези марки от Sony Corporation е по лиценз.
  • Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Miracast и Wi-Fi Protected Setup са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
  • Google, логото Google, Android, Google Play, както и YouTube са търговски марки и регистрирани търговски марки на Google Inc.
  • Apple, логото Apple, iPhone, iPod touch, iPad и iPad mini са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни. App Store е марка за услуги на Apple Inc.

Всички други наименования на системи, продукти и услуги са търговски марки или регистрирани търговски марки на своите притежатели. В настоящото ръководство знаците ™ или ® не са посочени. Всички права, които не са изрично записани в настоящия документ, принадлежат на съответните притежатели.

(Само по отношение на проектора)