Прожектираното изображение изчезва автоматично или се показва.

  • Когато функцията [Switch to Networked Standby when your smartphone moves out of range of Projector] е включена и смартфонът не е разпознат, проекторът ще влезе в режим на мрежова готовност и ще затъмни проекционния екран. Освен това, когато функцията [On when smartphone detected] е включена и смартфонът е разпознат, режимът на мрежова готовност ще бъде отменен и проекционният екран ще се покаже автоматично.
    Тези две настройки работят, когато Bluetooth функцията на смартфона е включена.