Свържете безжичния модул към стенния контакт

  1. Свържете захранващия кабел (доставен) към АС адаптера (5 V) за безжичния модул (доставен).
  2. Свържете АС адаптера към входа DC IN 5V на безжичния модул.
  3. Поставете щепсела на захранващия кабел в контакта на стената.

    Захранването се включва, като вкарате щепсела в контакта на стената. Индикаторът в бяло (a) се включва и безжичният модул се подготвя за стартиране (от 30 до 40 секунди). Когато безжичният модул е готов за употреба, индикаторът се изключва.