Свързване с точка на достъп

Връзката между проектора и точката на достъп (безжичен маршрутизатор) е необходима в следните ситуации. Свържете смартфона и проектора към една и съща точка на достъп (безжичен маршрутизатор).

 • При прожектиране на снимки или филми в смартфона.
 • При управление на постер.
  (При актуализиране на метеорологична информация, изтегляне на постер за разпространение.)
 • При актуализиране на софтуера на уреда.
 • При настройка на езика на проектора.
 1. Свържете смартфона към точката за достъп.
 2. Стартирайте приложението / (Portable Ultra Short Throw Projector Application) на смартфона.
 3. Натиснете бутона (Settings).
 4. Натиснете [Network].
 5. Натиснете [Wi-Fi].
 6. Натиснете бутона [Connect] , за да свържете към точката за достъп.

  Ако точката на достъп изисква вход с парола, натиснете бутона [Password], за да въведете паролата.
  Ако точката на достъп поддържа функцията WPS (Wi-Fi Protected Setup™), натиснете [Connect using Wi-Fi Protected Setup™], изберете начина на връзка, след това следвайте инструкциите на екрана.

За да се свържете с точка на достъп, с която сте били свързани преди

На екрана Wi-Fi натиснете бутона , след това натиснете бутона [Network history], за да видите точките на достъп, с които сте били свързани преди. Натиснете бутона на желаната точка на достъп.

За да изтриете точка на достъп

На екрана Wi-Fi натиснете бутона , след това натиснете [Delete current network settings], за да изтриете точката на достъп, с която сте свързани в момента.
За да изтриете точка на достъп, показана в [Network history], докоснете и задръжте бутона на точката на достъп, която ще изтриете.

Съвет

 • Термините “точка за достъп” и “ключ за шифроване (парола)” варират в зависимост от производителя (“ключ за шифроване”, “КЛЮЧ”, “ключ WEP”, “ключ за защита”, “кодова фраза”, “ключ за мрежа” и т.н.). Ако не сте сигурни, консултирайте се с производителя на точката за достъп.
 • Бутонът AOSS на точката за достъп може да поддържа WPS. Дали се поддържа WPS, вижте в ръководството с инструкциите на точката за достъп.