Не се прожектират изображения от HDMI устройството или качеството на картината е лошо.

  • Уверете се, че HDMI кабелът е свързан правилно към HDMI IN терминала на безжичния модул.
  • Уверете се, че HDMI кабелът е поставен плътно в HDMI IN терминала на безжичния модул. Ако проблемът все още е налице, опитайте да го разрешите, като извадите и свържете отново HDMI кабела.
  • В зависимост от силата на сигнала и местоположението на проектора и безжичния модул изображения от HDMI устройствата може да не се прожектират правилно. Променете положението и ориентацията на проектора и безжичния модул.
  • Уверете се, че няма препятствия, които пречат на радиовълната между проектора и безжичния модул, и се уверете, че проекторът и безжичният модул не са поставени твърде далеч един от друг.
  • Когато има входящ презредов видеосигнал, качеството на картината може да е лошо.
    Ако се появи съобщение “Input video from HDMI is interlaced. This may cause the video to display incorrectly. Check the output settings of the device connected to the Wireless unit for a non-interlaced option.”, настройте изходящата резолюция на изходното HDMI устройство на “Auto”, “1080p”, или “720p”.