Търсене на станция по група станции

Преди използване задайте [Seek By] на [Station Gp] за търсене по група станции.

  1. Докоснете SEEK+/– за търсене на станция.

    Сканирането спира, когато приемникът започне да приема станция. Продължете търсенето до приемане на желаната станция.

За търсене на група станции

Докоснете и задръжте /(наляво/надясно), за да търсите група станции, и освободете, когато се покаже желаната група станции.

За ръчно запаметяване на станция

Докато приемате станцията, която искате да запаметите, докоснете и задръжте желания номер за предварително задаване.

За приемане на запаметени станции

Докоснете желания номер за предварително задаване.