DAB радио (XAV-AX5550D(EUR))

No Station
  • DAB сигналът не може да се приема.
    • Извършете автоматична настройка.
    • Проверете свързването на антената за DAB (не е доставена).
    • Уверете се, че [Antenna Power] е зададена на [ON].
Receiving
  • Приемникът изчаква приемането на DAB станция.