Иконата на Apple CarPlay не се появява на екрана HOME.

  • Вашият iPhone не е съвместим с Apple CarPlay.
    • Вижте ръководството, предоставено с Вашия iPhone, или посетете уебсайта на Apple CarPlay.
  • Прекъснете връзката на Вашия iPhone към USB port 1 и го свържете отново.
  • USB портът, към който е свързан Вашият iPhone, е неподходящ.
    • Свържете Вашия iPhone към USB port 1.
  • Apple CarPlay може да не е налично във Вашата държава или регион.
  • Уверете се, че се използва сертифициран Lightning кабел за свързване на Вашия iPhone и приемника.