Не могат да се възпроизвеждат аудиофайлове.

  • USB устройства, форматирани с файлова система, различна от FAT12, FAT16, FAT32 или exFAT*1, не се поддържат.*2
  • USB портът, към който е свързано USB устройството, е неподходящ.
    • Свържете USB устройството към подходящия USB порт, който поддържа файловата система.

*1 USB устройствата, форматирани с файлова система exFAT, са налични само когато са свързани към USB port 1.

*2Този приемник поддържа FAT12, FAT16, FAT32 и exFAT, но някои USB устройства може да не поддържат всички тези файлови системи. За подробна информация вижте инструкциите за работа на всяко USB устройство или се обърнете към производителя.