Предпазни мерки

 • Електрическата антена се разгъва автоматично.
 • Когато прехвърляте собствеността или изхвърляте автомобила с монтирания в него приемник, инициализирайте всички настройки до фабрични настройки, като извършите нулиране до фабричните настройки.
 • Не пръскайте с течности по продукта.

Бележки относно безопасността

 • Съобразявайте се с местните правила, закони и наредби за движението.
 • Докато шофирате
  • Не поглеждайте приемника и не работете с него, защото това може да доведе до разсейване и да стане причина за инцидент. Паркирайте автомобила си на безопасно място, когато искате да погледнете или да използвате приемника.
  • Не използвайте функцията за настройка или каквито и да е други функции, които могат да отвлекат вниманието Ви от пътя.
  • Когато се движите на заден ход, не забравяйте да гледате назад и да наблюдавате заобикалящата среда внимателно за Вашата безопасност дори когато камерата за обратно виждане е свързана. Не разчитайте само на камерата за обратно виждане.
 • При употреба
  • Не вкарвайте ръцете си, пръстите си или чужди предмети в приемника, защото това може да причини нараняване или повреда на приемника.
  • Пазете малките части извън обсега на деца.
  • Затягайте коланите, за да избегнете нараняване в случай на рязко движение на автомобила.

Предотвратяване на инцидент

Изображения се показват само след като сте паркирали автомобила и сте задействали ръчната спирачка. Ако автомобилът започне да се движи по време на възпроизвеждане, ще се покаже предупреждението по-долу и няма да можете да гледате видео.

[Video blocked for your safety.]


Не работете с приемника и не гледайте монитора, докато шофирате.

Бележки относно LCD панела

 • Не мокрете LCD панела и не го излагайте на течности. Това може да причини неизправност.

 • Не натискайте силно LCD панела, тъй като това може да изкриви картината или да причини неизправност (т.е. картината може да стане неясна или LCD панелът може да се повреди).
 • Не докосвайте LCD панела с друго, освен с прът, тъй като това може да го повреди или счупи.
 • Почиствайте LCD панела със суха, мека кърпа. Не използвайте разтворители от рода на бензин, разредител, предлагани в търговската мрежа почистващи препарати или антистатичен спрей.
 • Не използвайте този приемник извън температурния диапазон от 0 ºC до 40 ºC.
 • Ако автомобилът Ви е бил паркиран на студено или горещо място, картината може да бъде неясна. Въпреки това обаче мониторът не е повреден и картината ще се изясни, след като температурата в автомобила стане нормална.
 • Възможно е на монитора да се появяват сини, червени или зелени точки. Те се наричат “светли петна” и могат да се появят на всеки LCD панел. LCD панелът е изработен прецизно и над 99,99% от сегментите му са функционални. Въпреки това е възможно малък процент (обикновено около 0,01%) от сегментите да не светят правилно. Това обаче няма да попречи на гледането Ви.

Бележки относно сензорния екран

 • Този приемник използва капацитивен сензорен екран. Докосвайте панела директно с възглавничката на пръста си.
 • Този приемник не поддържа работа с докосване с няколко пръста.
 • Не докосвайте екрана с остри предмети, като например игли или химикалки, или с нокти. Този приемник не поддържа работата с перо.
 • Докосването на екрана с ръкавица може да доведе до неправилно функциониране на устройството или до липса на отговор.
 • Не оставяйте никакви предмети да се допират до сензорния екран. Ако екранът бъде докоснат от предмет, различен от възглавничката на пръста Ви, е възможно приемникът да не реагира правилно.
 • Тъй като за изработването на екрана е използван стъклен материал, пазете приемника от силен удар. Ако на екрана се появят пукнатини или олющвания, не докосвайте повредената част, тъй като това може да причини нараняване.
 • Дръжте други електрически устройства далече от сензорния екран. Те могат да причинят неизправност на сензорния екран.
 • Ако върху сензорния екран има капки вода или ако докоснете екрана с мокри пръсти, той може да не реагира правилно.


Ако имате някакви въпроси или проблеми относно Вашия приемник, които не се съдържат в това Помощно ръководство, се обърнете към най-близкия търговски представител на Sony.