Свързване на Rear View Camera

Чрез свързване на предлаганата като опция камера за обратно виждане към терминала CAMERA IN можете да показвате изображението от камерата.

Илюстрация за свързването на камерата за обратно виждане към приемника

За показване изображението от камерата за обратно виждане

Натиснете HOME, след което докоснете [Rear Camera].