Не могат да се възпроизвеждат елементи.

  • Свържете повторно USB устройството.
  • USB портът, към който е свързано USB устройството, е неподходящ.
    • Свържете USB устройството към подходящия USB порт, който поддържа файловия формат.