Авторски права

Лого SiriusXM

Свързването на SiriusXM тунер на превозното средство и абонамент се продават отделно.
www.siriusxm.com
Sirius, XM и всички свързани марки и лога са търговски марки на Sirius XM Radio Inc. Всички права запазени.


Знакът Bluetooth® и логата са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези знаци от Sony Corporation е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски наименования са на техните съответни собственици.


Windows Media е или регистрирана търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.


Този продукт е защитен от определени права за интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или дистрибуцията на такава технология извън този продукт е забранена без лиценз от Microsoft или от оторизиран филиал на Microsoft.


Apple, iPhone и Lightning са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
Apple CarPlay е търговска марка на Apple Inc.


IOS търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco в САЩ и други държави и е по лиценз.


Android, Android Auto, Google и Google Play са търговски марки на Google LLC.


WebLink е регистрирана търговска марка на Abalta Technologies, Inc в САЩ и търговска марка в другите държави.


ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ДЕКОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL (“MPEG-4 ВИДЕО”), КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, ЗАНИМАВАЩ СЕ С ЛИЧНА ДЕЙНОСТ БЕЗ ТЪРГОВСКА ЦЕЛ, И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕОПРОДУКТИ, ЛИЦЕНЗИРАН ОТ MPEG LA ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА MPEG-4 ВИДЕО.
НЕ СЕ ДАВА ИЛИ ПОДРАЗБИРА ЛИЦЕНЗ ЗА НИКАКВА ДРУГА УПОТРЕБА.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНА С РЕКЛАМНА, ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC. ВИЖТЕ
HTTP://WWW.MPEGLA.COMВсички други търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели.