Операциите не могат да се извършват.

  • USB режимът на устройството не е настроен правилно.
    • Уверете се, че USB режимът на устройството е зададен на режим MSC или MTP.
  • USB портът, към който е свързано USB устройството, е неподходящ.
    • Свържете USB устройството към подходящия USB порт, който поддържа функциите.