Používanie koncovky na synchronizáciu na fotenie s bleskom (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

K tejto jednotke blesku môžete pomocou kábla na synchronizáciu (nedodáva sa) pripojiť ďalšiu jednotku blesku alebo fotoaparát a vykonávať fotografovanie so synchronizovaným bleskom, ako je to opísané nižšie.

 • Ak k tejto jednotke blesku namontovanej na fotoaparáte pripojíte jednotku blesku s koncovkou na synchronizáciu (nedodáva sa), pripojená jednotka blesku vypáli blesk synchronizovane s fotoaparátom.

 • Ak k tejto jednotke blesku, ktorá je vyšpecifikovaná ako jednotka prijímača/vzdialená jednotka, pripojíte jednotku blesku s koncovkou na synchronizáciu (nedodáva sa), pripojená jednotka blesku vypáli blesk synchronizovane so signálmi riadiacej jednotky/jednotky ovládača.

 • Ak k tejto jednotke blesku pripojíte fotoaparát, táto jednotka blesku vypáli blesk synchronizovane s pripojeným fotoaparátom.

Poznámka

 • Pred pripojením kábla na synchronizáciu jednotku blesku pripájanú na túto jednotku blesku vypnite. Ak bude jednotka blesku zapnutá, kábel na synchronizáciu môže spôsobiť vypálenie jednotky blesku.

 • S touto jednotkou blesku nepoužívajte žiadne komerčne predávané jednotky blesku s:

  • napätím väčším než 250 V

  • obrátenou polaritou

 1. Jednotku blesku s koncovkou na synchronizáciu pripojte ku koncovke na synchronizáciu () na tejto jednotke blesku; použite na to kábel na synchronizáciu.

Poznámka

 • Ak je jednotka blesku s koncovkou na synchronizáciu pripojená k tejto jednotke blesku pomocou kábla na synchronizáciu, táto jednotka blesku sa môže automaticky vypnúť, ak čas fotografovania prekročí čas prepnutia do úsporného režimu napájania, ktorý je zvolený v tejto jednotke blesku. V takom prípade zmeňte nastavenie časovača prepnutia do úsporného režimu napájania na obrazovke MENU na hodnotu [OFF].

 • Pri fotografovaní s vysokorýchlostnou synchronizáciou (HSS) s touto jednotkou blesku namontovanou na fotoaparáte, jednotka blesku s koncovkou na synchronizáciu pripojená k tejto jednotke blesku nevypáli blesk synchronizovane s činnosťami tlačidla uzávierky fotoaparátu.

 • Ak budete používať jednotku blesku pripojenú ku koncovke na synchronizáciu na tejto jednotke blesku, rýchlosť uzávierky fotoaparátu nastavte na nižšiu rýchlosť z nasledujúcich dvoch alebo na nižšiu rýchlosť, než je nižšia rýchlosť z uvedených.

  • rýchlosť synchronizácie fotoaparátu

  • rýchlosť uzávierky odporúčaná na jednotke blesku