Fotografovanie s uvoľnením na diaľku (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Ak je táto jednotka blesku (riadiaca jednotka) pripojená k fotoaparátu a jej režim uvoľnenia na diaľku je nastavený ako [ON], uvoľnením uzávierky na fotoaparáte sa odošlú ovládacie signály do ďalšej jednotky blesku (jednotka prijímača), ktorá je pripojená k ďalšiemu fotoaparátu pomocou pripojovacieho kábla s viacúčelovou koncovkou VMC-MM1 (nedodáva sa). Tým sa súčasne uvoľní uzávierka ďalšieho fotoaparátu.

: HVL-F60RM/HVL-F60RM2 (CMD)

: Ďalšia jednotka HVL-F60RM/HVL-F60RM2 (RCV)

 1. Stlačte tlačidlo WL na tejto jednotke blesku a zvoľte [CMD].
 2. Na riadiacej jednotke stlačte tlačidlo MENU (), zvoľte [REMOTE RELEASE] a potom zvoľte [ON].

  Nastavenie režimu uvoľnenia na diaľku na jednotke prijímača sa zapne automaticky.

 3. Pripojte ďalší fotoaparát k Multi/Micro USB koncovke na ďalšej jednotke blesku rovnakého modelu vyšpecifikovanej ako jednotka prijímača (je zvolená možnosť [RCV]) pomocou pripojovacieho kábla s viacúčelovou koncovkou.

 4. Uvoľnite uzávierku fotoaparátu s pripojenou riadiacou jednotkou.

  Súčasne sa uvoľní uzávierka ďalšieho fotoaparátu pripojeného k jednotke prijímača.

Funkcia synchronizovaného blesku s uvoľnením na diaľku

Pomocou funkcie synchronizovaného blesku s uvoľnením na diaľku môžete ovládať riadiacu jednotku a jednotku prijímača na vypálenie synchronizovaného blesku uvoľnením uzávierky fotoaparátu.

Ak chcete používať túto funkciu, na fotoaparáte zvoľte režim bezdrôtového blesku (WL) a zvoľte [ON] pre funkciu [WITH RELEASE] na obrazovke MENU tejto jednotky blesku. Kým je zvolená možnosť [ON], môžete zmeniť režim blesku tejto jednotky blesku.

Informácie o voľbe blesku vo fotoaparáte nájdete v návode na obsluhu fotoaparátu.

Poznámky o fotografovaní s uvoľnením na diaľku

 • Riadiaca jednotka aj jednotka prijímača musia podporovať fotografovanie s uvoľnením na diaľku.

 • Ak chcete vykonávať fotografovanie s uvoľnením na diaľku, musíte túto jednotku blesku vyšpecifikovanú ako jednotka prijímača pripojiť k fotoaparátu pomocou pripojovacieho kábla s viacúčelovou koncovkou.

 • Ak chcete používať funkciu synchronizovaného blesku s uvoľnením na diaľku na tejto jednotke blesku vyšpecifikovanej ako jednotka prijímača, musíte zmeniť nastavenie pre funkciu [WITH RELEASE] na možnosť [ON] na obrazovke MENU na jednotke prijímača a musíte jednotku prijímača pripnúť k fotoaparátu.

 • Synchronizácia uvoľnenia uzávierky závisí od nastavení konkrétneho fotoaparátu. Okrem toho, uvoľnenie uzávierky fotoaparátu s pripojenou jednotkou prijímača sa oneskorí za uvoľnením uzávierky fotoaparátu s pripojenou riadiacou jednotkou.

 • Na fotoaparáte s pripojenou jednotkou prijímača odporúčame zvoliť režim manuálneho zaostrenia pre fotoaparát alebo objektív a upraviť zaostrenie manuálne. Ak na fotoaparáte zlyhá automatické zaostrenie, môže zlyhať aj uvoľnenie uzávierky.

 • Ak budete používať funkciu synchronizovaného blesku s uvoľnením na diaľku na súčasné ovládanie viacerých jednotiek blesku, môže dôjsť k nesprávnej expozícii alebo nevyváženému jasu na fotenej snímke.

Rada

 • Uzávierku fotoaparátu môžete uvoľniť pomocou pripojenej jednotky prijímača stlačením stredového tlačidla na jednotke blesku vyšpecifikovanej ako riadiaca jednotka.