Poznámky o používaní

Okrem tejto Príručky si prečítajte aj časť „Pred použitím“ alebo „Poznámky o používaní“ v Návode na obsluhu/Návode na spustenie.

Počas fotografovania

 • Tento blesk generuje silné svetlo, preto ho nesmiete používať priamo pred svojimi očami.
 • Nepoužívajte blesk 20 krát po sebe, aby ste zabránili ohrievaniu a zhoršeniu fungovania fotoaparátu a blesku.
  Ak je úroveň výkonu blesku 1/32, maximálny počet zábleskov, ktoré dokáže jednotka blesku vypáliť po sebe, je nasledovný:
  • HVL-F60RM: 40 krát
  • HVL-F60RM2: 200 krát
  • HVL-F46RM: 60 krát
  Prestaňte jednotku blesku používať a nechajte ju počas aspoň 20 minút alebo viac (HVL-F60RM/HVL-F60RM2) alebo 10 minút alebo viac (HVL-F46RM) vychladnúť, ak ste blesk za sebou spustili pri dosiahnutí maximálneho dovoleného počtu spustení za sebou.
 • Počas fotografovania s bezdrôtovým bleskom môže táto jednotka blesku neočakávane vypáliť blesk, pretože jednotka nedokáže kvôli umiestneniu prijať komunikačné signály zo samostatného blesku. V takom prípade zmeňte umiestnenie samostatného blesku alebo nastavenie bezdrôtového kanála.
 • Túto jednotku s namontovaným fotoaparátom nevkladajte do tašky a pod. Mohlo by dôjsť k poruche tejto jednotky blesku alebo fotoaparátu.
 • Túto jednotku blesku neprenášajte s pripojeným fotoaparátom. Môže dôjsť k poruche.
 • Nepoužívajte blesk v blízkosti osôb, keď otáčate výbojku počas fotografovania s odrazovým bleskom. Svetlo blesku môže poškodiť zrak alebo môže dôjsť k popáleniu horúcou výbojkou.
 • Pri otáčaní výbojky buďte opatrní, aby sa vaše prsty nezachytili v otáčajúcej sa časti. Mohli by ste sa zraniť.
 • Pri zatváraní dvierok priehradky na vloženie batérií dvierka silno stlačte a zasuňte na doraz. Pri zatváraní dvierok priehradky na vloženie batérií dávajte pozor, aby ste sa neporanili privretím prstov.

Batérie

 • Stav nabitia batérií zobrazený na LCD paneli môže byť nižší ako je skutočná kapacita batérií vzhľadom na teplotné a skladovacie podmienky. Zobrazované nabitie batérií možno obnoviť na správnu hodnotu niekoľkými použitiami blesku.
 • Nikel metal hybridové batérie môžu svoj výkon stratiť náhle. Ak indikátor slabo nabitej batérie začne blikať alebo ak blesk nemožno ďalej na snímanie snímok používať, batérie vymeňte alebo nabite.
 • V tejto jednotke blesku nepoužívate lítium-iónové batérie, pretože môžu brániť jednotke blesku pracovať na plný výkon.
 • Frekvencia blesku a počet zábleskov vykonaných pomocou nových batérií sa môžu líšiť od hodnôt znázornených v tabuľke, a to v závislosti od času, ktorý uplynul od výroby batérií.
 • Pri výmene batérií vyberte batérie len po vypnutí napájania a počkajte niekoľko minút. Batérie môžu byť v závislosti od typu horúce. Vyberajte ich opatrne.
 • Ak fotoaparát nemienite dlhodobo používať, batérie vyberte a uskladnite.

Teplota

 • Jednotka blesku sa môže používať v rámci teplotného rozsahu 0 °C až 40 °C.
 • Blesk nevystavujte účinkom extrémne vysokých teplôt (napr. priame slnečné žiarenie vnútri vozidla), ani vysokej vlhkosti.
 • Aby ste zabránili vzniku kondenzácie na blesku, pri prenášaní zo studeného do teplého prostredia blesk vložte do plastového vrecka. Pred vybratím z vrecka ho nechajte temperovať na izbovú teplotu.
 • Kapacita batérie sa znižuje pri nižších teplotách. Pri fotografovaní počas studeného počasia uschovajte svoj fotoaparát a náhradné batérie v teple, vnútri vrecka. Počas chladného počasia môže indikátor vybitých batérií blikať aj napriek tomu, že batérie sú ešte nabité. Batérie znovunadobudnú časť svojej kapacity po ohriatí na štandardnú prevádzkovú teplotu.

Nepoužívajte/neskladujte výrobok na nasledujúcich miestach

 • Na mimoriadne horúcom, studenom alebo vlhkom mieste
  Na miestach, ako sú interiér auta zaparkovaného na slnku, sa jednotka blesku môže zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 • Skladovanie na priamom slnečnom svetle alebo blízko vykurovacieho zariadenia
  Jednotka blesku môže zmeniť farbu alebo sa zdeformovať, čo môže spôsobiť poruchu.
 • Na mieste vystavenom pôsobeniu kolísavých vibrácií
 • Blízko magnetického miesta
 • Na piesočnatých alebo prašných miestach
  Dávajte pozor, aby sa do výrobku nedostali piesok ani prach. Môže to spôsobiť poruchu výrobku, pričom v niektorých prípadoch sa daná porucha nedá opraviť.

Bezpečnosť

Aby ste predišli nebezpečenstvám, ako je požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom, dodržiavajte nasledovné.

 • Túto jednotku blesku neprenášajte ani neskladujte spolu s kovovými predmetmi, ako sú mince a spony do vlasov.
 • Nepokúšajte sa túto blesku jednotku rozoberať, upravovať ani skratovať.
 • Túto jednotku blesku nepoužívajte zabalenú.
  Kumulovanie tepla môže spôsobiť deformáciu jednotky blesku alebo požiar.
 • Nepoužívajte túto jednotku blesku na mieste vystavenom účinkom výbušných alebo horľavých plynov.
 • Ak používanie tejto jednotky blesku spôsobuje rušenie rádiového signálu iných zariadení, prestaňte používať bezdrôtové funkcie.
  Rušenie rádiového signálu môže spôsobiť poruchy a následné nehody.
 • Jednotku blesku umiestnite na stabilné miesto.
  Umiestnenie jednotky na kývajúci sa stôl alebo naklonený povrch môže spôsobiť pád jednotky blesku a možné poranenia.
 • Pred pripojením jednotky blesku na fotoaparát treba jednotku blesku vypnúť.
  Pripájanie zapnutej jednotky blesku na fotoaparát môže spôsobiť poruchy alebo neočakávané blesky s možným následkom poškodenia očí silným svetlom.

Údržba

 • Túto jednotku blesku demontujte z fotoaparátu. Blesk očisťte suchou mäkkou tkaninou. Ak blesk prišiel do kontaktu s pieskom, utieraním poškodíte povrch a preto ho opatrne očisťte pomocou dúchadla. Na odolné nečistoty použite tkaninu slabo navlhčenú vodou alebo vlažnou vodou, potom jednotku dočista utrite suchou mäkkou tkaninou. Nikdy nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako je riedidlo alebo benzín, pretože dôjde k poškodeniu povrchovej úpravy.
 • Odtlačky prstov alebo častice prilepené na výbojke odporúčame dočista utrieť mäkkou tkaninou.