Namontovanie a demontáž miniatúrneho stojana

Ak ste demontovali jednotku blesku z fotoaparátu a chcete ju používať samostatne na fotografovanie s bezdrôtovým bleskom, na jednotku namontujte dodaný miniatúrny stojan.

Poznámka

 • Obrázky použité v tejto téme sú pre jednotku blesku HVL-F60RM.

Namontovanie miniatúrneho stojana

 1. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie a poistnú páčku otočte z polohy „LOCK“.

 2. Z jednotky blesku demontujte ochranný kryt koncoviek.
 3. Miniatúrny stojan zasuňte do pätky pre rôzne rozhrania na jednotke blesku a na doraz zasuňte do stojana.

 4. Otočte poistnú páčku do polohy „LOCK“, čím jednotku blesku na fotoaparáte zaistíte.

Demontáž miniatúrneho stojana

Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie, otočte poistnú páčku z polohy „LOCK“ a potom miniatúrny stojan posuňte v opačnom smere šípky zobrazenej v kroku 3 pre namontovanie miniatúrneho stojana.

Rada

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2:

  Miniatúrny stojan obsahuje 3 sánky. Voľbou sánok vhodných na orientáciu alebo uhol naklonenia výbojky môžete vykonávať fotografovanie s odrazovým bleskom, kým je jednotka blesku namontovaná na miniatúrnom stojane.

  Aby ste mohli miniatúrny stojan namontovať na túto jednotku blesku s výbojkou sklonenou doprava, zasuňte ľavé sánky na miniatúrnom stojane do pätky pre rôzne rozhrania, ako je to znázornené nižšie. Ak je výbojka naklonená nabok doľava, použite pravé sánky.

 • Miniatúrny stojan môžete naskrutkovať na statív pomocou otvoru na miniatúrnom stojane.

  Použite statív so skrutkou, ktorej dĺžka je menej než 5,5 mm. Na statív s dlhšou skrutkou nemožno miniatúrny stojan pomocou skrutky pevne pripevniť, čo môže spôsobiť poškodenie miniatúrneho stojana.

Poznámka

 • Ak nemienite jednotku blesku používať, na pätku pre rôzne rozhrania namontujte ochranný kryt koncoviek.

 • HVL-F60RM2/HVL-F46RM: Pri otáčaní poistnej páčky do polohy „LOCK“ môžete v určitom bode cítiť odpor. Pokračujte v otáčaní páčky aj v takom prípade, až kým sa jednotka blesku nezaistí na miniatúrnom stojane.