Fotografovanie s viacnásobným bezdrôtovým bleskom <fotografovanie so skupinovým bleskom>

Môžete vykonávať fotografovanie s bezdrôtovým bleskom s maximálne 5 bezdrôtovými skupinami jednotiek blesku vrátane riadiacej jednotky. Pred vykonaním viacnásobného fotografovania s bezdrôtovým bleskom nezabudnite vyšpecifikovať jednotku blesku ako riadiacu jednotku alebo jednotku prijímača.

 • Riadiaca jednotka: HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM alebo rádiový bezdrôtový ovládač

 • Jednotka prijímača (samostatná jednotka blesku): HVL-F60RM/HVL-F60RM2/HVL-F46RM alebo bezdrôtový prijímač

 1. Stlačte tlačidlo MODE a na obrazovke pre voľbu režimu blesku zvoľte [GROUP].
 2. Na obrazovke Quick Navi pre nastavenie režimu blesku GROUP vyšpecifikujte režim blesku, kompenzáciu blesku a úroveň výkonu blesku pre bezdrôtové skupiny A, B, C, D a E.

  1. Spoločná kompenzácia blesku (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

  2. Nastavenie režimu blesku

  3. Nastavenie kompenzácie blesku/úrovne výkonu blesku

Rada

 • Môžete vyšpecifikovať možnosť [TTL], [MANUAL] alebo [OFF] pre režim blesku pre bezdrôtové skupiny A, B a C. Pre bezdrôtové skupiny D a E môžete vyšpecifikovať možnosť [MANUAL] alebo [OFF]. Jednotky blesku v bezdrôtovej skupine s režimom blesku vyšpecifikovaným ako [OFF] blesk nevypália.

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Kým je zvolená možnosť [ON] pre položku [TTL LEVEL MEMORY] (funkcia pamäte úrovne TTL), úroveň výkonu blesku meraná počas fotografovania s bleskom TTL sa automaticky použije ako úroveň výkonu blesku pre každú bezdrôtovú skupinu (A/B/C) počas fotografovania s manuálnym bleskom.

 • Riadiaca jednotka vypáli blesk ako člen bezdrôtovej skupiny A. Ak nechcete, aby riadiaca jednotka vypálila blesk, zvoľte (nastavenie blesku CMD) na obrazovke Quick Navi a zvoľte [OFF].

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Môžete vyšpecifikovať stupeň pre spoločnú kompenzáciu blesku a nastaviť kompenzáciu blesku/stupeň výkonu blesku pre všetky skupiny.