Používanie difúzora blesku (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Pomocou dodávaného difúzora blesku nasadeného na výbojke pre fotografovanie s odrazovým bleskom môžete rozptýliť svetlo z jednotky blesku v rámci širšieho rozsahu, čím dosiahnete mäkšie svetlo a redukovanie tieňov.

Namontovanie difúzora blesku

  1. Zarovnajte výčnelky na difúzore blesku s drážkami na jednotke blesku a difúzor blesku zatlačte v smere šípky.

    Pri správnom namontovaní difúzora blesku sa na LCD paneli zobrazí .

Poznámky o namontovaní difúzora blesku

Podľa obrázka nižšie držte difúzor blesku tak, aby jeho predĺžená časť dosadla na hornú časť výbojky, pričom skontrolujte, že jeho orientácia s výbojkou je správna, a difúzor zatlačte na doraz. Nesprávne namontovanie môže brániť v správnej kompenzácii.

Demontáž difúzora blesku

Potiahnite výčnelok na difúzore blesku v smere šípky () a difúzor vytiahnite v smere šípky ().