Fotografovanie s manuálnym bleskom <MANUAL>

Režim s manuálnym bleskom MANUAL zachováva konzistentnú úroveň výkonu blesku bez ohľadu na jas objektu alebo nastavenia fotoaparátu.

 1. Vo fotoaparáte zvoľte režim snímania M (Manual).
 2. Stlačte tlačidlo MODE a otáčaním ovládacieho kolieska zvoľte [MANUAL].

 3. HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Stlačte tlačidlo LEVEL -/+ a zvoľte vami preferovanú úroveň výkonu blesku.
  HVL-F46RM: Stlačte tlačidlo +/- a na obrazovke na nastavenie úrovne výkonu vyšpecifikujte vlastnú úroveň výkonu blesku.

  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Úroveň výkonu blesku môžete vyšpecifikovať v rozsahu 1/1 (najjasnejší) až 1/256 (najtmavší).

   HVL-F46RM: Úroveň výkonu blesku môžete vyšpecifikovať v rozsahu 1/1 (najjasnejší) až 1/128 (najtmavší).

  • Zvýšenie výkonu blesku o jednu úroveň (napr. 1/1 → 1/2) sa rovná zvýšeniu hodnoty clony o jeden stupeň (napr. F4 → 5.6).

 4. Stlačením tlačidla uzávierky nasnímajte fotografiu.

  Keď sa tlačidlo TEST rozsvieti na oranžovo (pripravené na vypálenie blesku), stlačte tlačidlo uzávierky na fotoaparáte.

Funkcia pamäte úrovne TTL (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Počas fotografovania s bleskom TTL sa meraná úroveň výkonu blesku automaticky nastaví ako úroveň výkonu blesku v režime blesku MANUAL. Toto vám umožňuje upraviť výkon blesku v režime blesku MANUAL na základe úrovne výkonu blesku zmeranej počas fotografovania s bleskom TTL a preskočíte tak sériu operácií potrebných na stanovenie úrovne výkonu blesku.

Ak chcete zmeniť nastavenie funkcie pamäte úrovneTTL, použite možnosť [TTL LEVEL MEMORY] na obrazovke MENU.

Poznámky o používaní funkcie pamäte TTL (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

 • Počas fotografovania s viacnásobným bezdrôtovým bleskom (fotografovanie so skupinovým bleskom) sa smerné číslo zmení podľa nastavení blesku (napríklad nastavenie pre priblíženie) jednotlivých jednotiek blesku. Na zachovanie správnej úrovne výkonu blesku vyšpecifikujte inú bezdrôtovú skupinu pre každú jednotku blesku.

 • Ak sa na fotografovanie s viacnásobným bezdrôtovým bleskom (fotografovanie so skupinovým bleskom) používa jednotka blesku, ktorá nepodporuje funkciu pamäte úrovne TTL, správnu úroveň výkonu blesku sa možno nepodarí zachovať.

 • V režime blesku MANUAL sa zachová len úroveň výkonu blesku meraná počas fotografovania s bleskom TTL. Ak zmeníte nastavenia, ktoré majú vplyv na úroveň výkonu blesku, ako je nastavenie úrovne výkonu blesku alebo nastavenie pre priblíženie, zmenené nastavenia sa po fotografovaní nezachovajú. Ak ste takéto zmeny vykonali, znova vykonajte fotografovanie s bleskom TTL.

 • Ak je úroveň výkonu blesku meraná počas fotografovania s bleskom TTL nižšia než úrovne dostupné v režime blesku MANUAL získané snímky môžu vyzerať preexponované.

Rada

 • Ak tlačidlo uzávierky stlačíte do polovice, na LCD paneli sa zobrazí vzdialenosť pre správnu expozíciu.

 • Môžete stlačiť tlačidlo MENU a zvoliť [LEVEL STEP] na zmenu nastavenia úrovne výkonu blesku ([0.3EV] alebo [0.5EV]).

 • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Ak ľubovoľnému tlačidlo priradíte funkciu „TTL/M SWITCH“ týmto tlačidlom môžete jednoducho prepínať režim blesku TTL a režim blesku MANUAL.