Vypálenie testovacieho blesku

Pred začatím fotografovania môžete vypáliť testovací blesk. Ak mienite používať flashmeter na fotografovanie s manuálnym bleskom, nezabudnite vypáliť testovací blesk.

  1. Keď sa tlačidlo TEST rozsvieti na oranžovo (pripravené na vypálenie blesku), stlačte tlačidlo TEST.

Tipy na vypálenie testovacieho blesku

  • Výkon blesku pre testovací blesk závisí od úrovne výkonu blesku vyšpecifikovanej pre každý režim blesku. Počas fotografovania s bleskom TTL táto jednotka blesku vypáli blesk s ekvivalentom GN hodnoty 2.

  • Pomocou funkcie testovacieho blesku si môžete pozrieť, ako objekt vrhá tiene (modelovaný blesk). V tejto jednotke blesku môžete zvoliť [3TIMES] (3 blesky) alebo [4SEC] (priebežne blesky v stálych intervaloch počas 4 sekúnd) pre modelovaný blesk. Ak chcete zmeniť nastavenie testovacieho blesku tejto jednotky blesku, stlačte tlačidlo MENU, zvoľte [TEST] a potom zmeňte hodnotu nastavenia.

  • Ak je pre nastavenie testovacieho blesku vyšpecifikovaná možnosť [1TIME] alebo [GROUP], môžete stlačiť a podržať tlačidlo TEST na vypálenie vyšpecifikovaného počtu testovacích bleskov s vyšpecifikovanou frekvenciou blesku a výkonom v režime blesku MULTI.

  • Pre bezdrôtové fotografovanie s využitím rádiových vĺn môžete stlačiť tlačidlo testovacieho blesku na riadiacej jednotke, čím prinútite jednotku(y) prijímača vypáliť blesk v súlade s nastavením testovacieho blesku v riadiacej jednotke.

  • Ak je táto jednotka blesku vyšpecifikovaná ako riadiaca jednotka pre bezdrôtové fotografovanie s využitím rádiových vĺn, tlačidlo TEST bude svietiť na oranžovo, keď budú všetky jednotky blesku vrátane jednotiek prijímača pripravené na vypálenie blesku.