Fotografovanie s bleskom TTL <TTL>

Režim blesku TTL meria svetlo od objektu, ktoré je odrážané cez objektív. Meranie TTL má aj funkciu merania P-TTL, ktorá k meraniu TTL pridáva predblesk, a funkciu ADI, ktorá k meraniu P-TTL pridáva údaje o vzdialenosti.

Poznámka

 • Meranie ADI je možné v kombinácii s objektívom so vstavaným dekodérom vzdialenosti. Pred používaním funkcie merania ADI skontrolujte pomocou špecifikácií v návode na obsluhu, ktorý je dodávaný s vaším objektívom, či je váš objektív vybavený vstavaným dekodérom vzdialenosti.

 1. Stlačte tlačidlo MODE a otáčaním ovládacieho kolieska zvoľte [TTL].

 2. Stlačením tlačidla uzávierky nasnímajte fotografiu.
  • Keď sa tlačidlo TEST rozsvieti na oranžovo (pripravené na vypálenie blesku), stlačte tlačidlo uzávierky na fotoaparáte.

  • HVL-F60RM/HVL-F60RM2: Na zmenu hodnoty kompenzácie blesku (nastavenie úrovne výkonu blesku) môžete stlačiť tlačidlo LEVEL -/+.

   HVL-F46RM: Na zmenu kompenzácie blesku (nastavenie úrovne výkonu blesku) môžete stlačiť tlačidlo +/- a kompenzáciu blesku môžete zmeniť na obrazovke.

  • Počas fotografovania v režime TTL je dosah blesku na dosiahnutie správnej expozície s kompenzáciou TTL zobrazený na LCD paneli. Dosah blesku možno zobraziť v metroch (m) alebo stopách (ft.). Ak chcete zmeniť jednotku pre dosah blesku, použite [m/ft] na obrazovke MENU.

   [m]: Zobrazuje dosah blesku v metroch.

   [ft]: Zobrazuje dosah blesku v stopách.

  • Úroveň výkonu blesku môžete vyšpecifikovať v krokoch 0,3 EV alebo 0,5 EV. Ak chcete zmeniť krok nastavenia úrovne výkonu blesku, použite [LEVEL STEP] na obrazovke MENU.

   [0.3 EV]: Slúži na zmenu nastavenia úrovne výkonu blesku v kroku hodnoty 0,3 EV.

   [0.5 EV]: Slúži na zmenu nastavenia úrovne výkonu blesku v kroku hodnoty 0,5 EV.

Automatické nastavenie funkcie WB pomocou informácií o teplote farieb

Fotoaparát (okrem DSLR-A100) automaticky upraví vyváženie bielej na základe informácií o teplote farieb v čase vypálenia blesku.

Poznámka

 • Funkcia úpravy Auto WB funguje, ak:

  • Táto jednotka blesku je pripojená k fotoaparátu a prepnutá do režimu blesku TTL.

  • Pre vyváženie bielej je vo fotoaparáte vyšpecifikovaná možnosť [Auto] alebo [Flash].

Poznámky o fotografovaní s bleskom TTL

 • Fotografie snímajte v rámci zobrazeného dosahu blesku.

  Táto jednotka blesku dokáže indikovať vzdialenosti od 0,7 m do 28 m. Pri vzdialenosti mimo tohto rozsahu sa vedľa indikátora rozsahu blesku rozsvieti alebo .

 • Ak používate režim denného blesku alebo režim automatického blesku fotoaparátu, režim musíte zvoliť vo fotoaparáte.

 • Pred fotografovaním s jednotkou blesku s použitím samospúšte fotoaparátu musí svietiť tlačidlo TEST.

 • Ak sa kompenzácia blesku vykonáva v jednotke blesku aj vo fotoaparáte, na vypálenie blesku sa spočítajú obe hodnoty kompenzácie. Na LCD paneli jednotky blesku sa ale zobrazí len hodnota kompenzácie špecifikovaná v jednotke.