Zapnutie jednotky blesku (HVL-F46RM)

 1. Hlavný vypínač prepnite do polohy ON.

  Po zapnutí jednotky blesku sa na LCD paneli zobrazia indikátory.

Vypnutie jednotky blesku

Hlavný vypínač prepnite do polohy OFF.

Nabitie blesku

Ak túto jednotku blesku zapnete, jednotka blesku sa začne sama nabíjať.

Po úplnom nabití jednotky blesku sa tlačidlo TEST na zadnej strane jednotky blesku rozsvieti na oranžovo.

Úsporný režim napájania

Ak sa jednotka blesku používa samostatne alebo ako namontovaná na fotoaparáte v úspornom režime napájania a nebudete ju minimálne 3 minúty používať, LCD panel sa automaticky vypne, aby sa šetrilo napájanie batériou.

 • Počas fotografovania s bezdrôtovým bleskom, kedy sa jednotka blesku používa ako samostatný blesk, sa jednotka blesku po 60 minútach prepne do úsporného režimu napájania.

 • Vypnutie hlavným vypínačom na pripojenom fotoaparáte (okrem modelu DSLR-A100) automaticky prepne jednotku blesku do úsporného režimu napájania.

 • Môžete stlačiť tlačidlo MENU a zvoliť [POWER SAVE] na špecifikovanie časovača prepnutia do úsporného režimu napájania alebo zvoľte [WL POWER SAVE] na špecifikovanie časovača prepnutia do úsporného režimu pre fotografovanie s bezdrôtovým bleskom.

Kontrola zostávajúceho nabitia batérií

 • Keď sa batérie vybijú, na LCD paneli sa formou výstrahy zobrazí indikátor slabo nabitej batérie.

  • Ak bliká:

   Batérie sú vybité. Odporúčame vymeniť batérie. Jednotka však aj v tomto stave dokáže vypáliť blesk.

  • Keď na LCD paneli nie je nič okrem :

   Jednotka nedokáže vypáliť blesk. Vymeňte batérie.

 • Keď sa batérie čoskoro vybijú, na LCD paneli sa zobrazí upozornenie na výkon batérie a aj tlačidlo TEST na zadnej strane tejto jednotky blesku bude blikať na oranžovo.

  • Ak bliká pomaly

   Batérie sú vybité. Odporúčame vymeniť batérie.

   Jednotka blesku však aj v tomto stave dokáže vypáliť blesky.

  • Ak bliká rýchlo

   Jednotka blesku nedokáže vypáliť blesky. Vymeňte batérie.

Poznámky ohľadne po sebe nasledujúcich zábleskoch

 • Ak budete jednotku blesku priebežne používať počas krátkeho času, jej vstavaný bezpečnostný obvod sa prepne do stavu obmedzenia vypálenia blesku a interval medzi bleskami sa vynútene predĺži.

  Okrem toho, ak sa teplota v jednotke blesku ešte viac zvýši, na LCD paneli sa zobrazí (indikátor prehrievania), čo indikuje, že vypálenie blesku bude na chvíľu vypnuté. V takom prípade vypnite hlavným vypínačom jednotku blesku a jednotku blesku asi 10 minút nepoužívajte, aby ochladla.

 • Používaním po sebe nasledujúcich zábleskov sa zohrievajú batérie vnútri jednotky blesku. Veľký pozor dávajte pri vyberaní batérií.