Resetovanie nastavení obrazovky Quick Navi <RESET>

Nastavenia, ktoré ste zmenili pomocou obrazovky Quick Navi, môžete restovať na hodnoty predvolených výrobných nastavení.

  1. Stlačte tlačidlo MENU a zvoľte [RESET].

  2. Zvoľte [OK].

Poznámka

  • Restovaním sa resetuje aj nastavenie distribúcie blesku, nastavenie jasu LED (HVL-F60RM) a nastavenie režimu uvoľnenia na diaľku (HVL-F60RM/HVL-F60RM2).

  • Počas procesu resetovania nevypínajte napájanie jednotky blesku ani nevyberajte batérie.