Fotografovanie s viacnásobným bleskom <MULTI>

Táto jednotka blesku dokáže viackrát vypáliť blesk, kým je uzávierka fotoaparátu otvorená (fotografovanie s viacnásobným bleskom). Fotografovanie s viacnásobným bleskom vám umožňuje nasnímať sériu pohybov objektu v rámci jednej fotografie.

Rada

 • Aby ste mohli používať fotografovanie s viacnásobným bleskom, fotoaparát musíte prepnúť do režimu snímania M. V opačnom prípade nemusíte dosiahnuť správnu expozíciu.

 • Aby ste predišli rozmazaniu záberov kvôli pohybu rukou, v režime fotografovania s viacnásobným bleskom odporúčame používať statív.

 1. Stlačením tlačidla MODE zobrazíte obrazovku nastavenia režimu blesku a potom zvoľte [MULTI].

 2. Stlačte tlačidlo Fn (funkcia), pomocou tlačidiel so šípkami zvoľte na obrazovke Quick Navi jedno z nasledujúcich nastavení a hodnotu zvoľte ovládacím kolieskom.

  • : [Hz]

   Opis: Frekvencia blesku v režime blesku MULTI

   Možnosti nastavenia: 1 Hz - 100 Hz

  • : [TIMES]

   Opis: Počet bleskov v režime blesku MULTI

   Možnosti nastavenia: 2 - 100, --

  • : [LEVEL]

   Opis: Nastavenie úrovne výkonu blesku

   Možnosti nastavenia:

   HVL-F60RM/HVL-F60RM2: 1/8 - 1/256

   HVL-F46RM: 1/8 - 1/128

 3. Ak pre položku [TIMES] zvolíte [--], jednotka blesku vypáli čo najviac bleskov s uvedenou frekvenciou pri viacnásobnom blesku, kým bude uzávierka fotoaparátu otvorená.

 4. Zvoľte rýchlosť uzávierky a hodnotu clony vo fotoaparáte.

  Rýchlosť uzávierky sa musí rovnať minimálne počtu zvolenom pre počet bleskov v režime blesku MULTI (TIMES) vydelené vyšpecifikovanou frekvenciou pri viacnásobnom blesku (Hz).

  Ak napríklad zvolíte „10“ pre počet bleskov v režime blesku MULTI a „5 Hz“ pre frekvenciu v rámci viacnásobného blesku, pre rýchlosť uzávierky fotoaparátu zvoľte aspoň 2 sekundy.

 5. Stlačením tlačidla uzávierky nasnímajte fotografiu.

  Keď sa tlačidlo TEST rozsvieti na oranžovo (pripravené na vypálenie blesku), stlačte tlačidlo uzávierky na fotoaparáte.

Maximálny počet bleskov v režime blesku MULTI

Kvôli obmedzenej kapacite batérie je maximálny počet bleskov, ktorý môžete vyšpecifikovať pre režim blesku MULTI, zobrazený v nasledujúcich tabuľkách a usmerneniach.


Ak sa používajú alkalické batérie (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Úrovne výkonu blesku Frekvencie blesku (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 7 8 10 15 100*
1/16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 10 10 10 15 20 25 100* 100* 100*
1/32 16 16 16 17 17 17 18 19 20 35 40 45 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 30 30 30 30 35 40 50 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 50 60 60 60 65 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*“ znamená 100 alebo viac.


Ak sa používajú alkalické batérie (HVL-F46RM)

Úrovne výkonu blesku Frekvencie blesku (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 9 10 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 15 20 20 30 45 65 100* 100* 100*
1/32 15 15 15 15 17 17 18 18 20 40 50 65 80 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 35 37 40 45 75 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 65 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*“ znamená 100 alebo viac.


Ak sa používajú nikel-hybridové batérie (HVL-F60RM/HVL-F60RM2)

Úrovne výkonu blesku Frekvencie blesku (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 7 10 10 15 100* 100* 100*
1/16 8 8 8 9 9 9 10 10 10 20 20 35 40 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 17 17 18 18 20 20 25 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 30 30 32 32 32 40 45 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 60 60 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/256 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*“ znamená 100 alebo viac.


Ak sa používajú nikel-hybridové batérie (HVL-F46RM)

Úrovne výkonu blesku Frekvencie blesku (Hz)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
1/8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 25 100* 100* 100*
1/16 8 8 9 9 9 9 10 10 10 15 20 30 60 75 100* 100* 100* 100* 100*
1/32 17 17 18 18 18 19 20 20 40 80 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/64 32 33 35 36 40 45 55 95 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*
1/128 63 65 70 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100* 100*

„100*“ znamená 100 alebo viac.

Poznámka

 • Maximálny počet, ktorý môžete vyšpecifikovať pre počet bleskov režime blesku MULTI, sa líši v závislosti od typu a stavu batérií.